Δευτέρα, 30 Μαΐου 2011 16:09

Εισαγωγή στον κλάδο περιουσίας

Written by

Ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους που απειλεί την περιουσία μας είναι ο κίνδυνος της πυρκαγιάς.

 

Οι τεράστιες καταστροφές που παρατηρούνται σαν αποτέλεσμα αυτού του κινδύνου, οδήγησαν τον άνθρωπο στη δημιουργία ενός συστήματος πυρασφάλισης, ώστε να μπορέσει να προστατεύσει την περιουσία του.

 

Πέραν από τις άμεσες ζημιές που μπορεί να προκαλέσει η πυρκαγιά, έπονται και τεράστιες έμμεσες οικονομικές ζημιές οι οποίες είναι αντικείμενο ασφαλιστικής κάλυψης.

 

 

Νομικό πλαίσιο

 

 • Η ασφάλιση πυρός στη χώρα μας ρυθμίζεται από τις 17/11/1997, με τον νόμο 2496/97.
 • Η φιλοσοφία του νέου νόμου αποσκοπεί στην προστασία του καταναλωτή σε ένα πλήρως απελευθερωμένο και ανταγωνιστικό περιβάλλον δραστηριοποίησης των ασφαλιστικών εταιριών.
 • Θεσπίζεται το δικαίωμα εναντίωσης του ασφαλισμένου, που μπορεί να ασκηθεί όταν το ασφαλιστήριο παρουσιάζει παρεκκλίσεις από την αίτηση ασφάλισης και όταν η ασφαλιστική εταιρία δεν τον ενημέρωσε για τα βασικά στοιχεία της ασφάλισης ή δεν παρέδωσε τους ασφαλιστικούς όρους.
 • Θεσπίζεται το δικαίωμα υπαναχώρησης για οποιοδήποτε λόγο (εντός 14 ημερών)
 • Με τους γενικούς και ειδικούς όρους του συμβολαίου, ο ασφαλισμένος μπορεί να ενημερωθεί γα όλες τις υποχρεώσεις του και τα δικαιώματά του.

 

Η έννοια της πυρασφάλισης

 • Ο κίνδυνος στην καθημερινή μας ζωή είναι πάντοτε συνυφασμένος με το ανεπιθύμητο και επιβλαβές γεγονός, που η επέλευσή του δημιουργεί δυσάρεστες συνέπειες στην ανθρώπινη ζωή και οικονομία.
 • Στην ασφαλιστική ορολογία, με τον όρο κίνδυνο αναφερόμαστε στο ζημιογόνο γεγονός από την επέλευση του οποίου θέλουμε να προστατευτούμε με την ασφάλιση.

 

Ασφαλιστική έννοια της πυρκαγιάς

 1. Η πυρκαγιά θα πρέπει να δημιουργείται και να επεκτείνεται εκτός της εστίας της χωρίς τη βοήθεια του ανθρώπου και να θίγει ένα μη προβλεπόμενο αντικείμενο.

 

Για να θεωρηθεί ασφαλιστικά καλύψιμη μία πυρκαγιά, θα πρέπει να συνυπάρχουν:

 1. Ανάφλεξη, δηλαδή καύση που να συνοδεύεται με φλόγα ή λαμπύρισμα

 2. Αντικείμενο που πήρε φωτιά ενώ δεν έπρεπε να πάρει (εχθρική και όχι φιλική φωτιά)

 3. Το στοιχείο του συμπτωματικού και τυχαίου (ατυχηματική φωτιά)

 

Έκταση της πυρασφάλισης

Στην έννοια κάλυψης της πυρκαγιάς συμπεριλαμβάνονται ζημιές που θα προκληθούν από τη φωτιά άμεσα ή έμμεσα

 • Άμεσες είναι οι ζημιές που προκαλεί αυτή η ίδια η καύση
 • Έμμεσες είναι οι ζημιές που προκαλεί η φωτιά και που επίσης καλύπτονται (π.χ. ζημιές από καπνό)

 

Παραδείγματα:

 • Άμεσες ζημιές από κεραυνό (δεν καλύπτονται έμμεσες όπως βραχυκύκλωμα)
 • Εμπρησμό από τρίτο
 • Αμέλεια ασφαλισμένου
 • Πυρκαγιά από βραχυκύκλωμα
 • Ανάφλεξη μαγειρικού σκεύους
 • Πυρκαγιά από ξεχασμένο τσιγάρο
 • Ζημιές από μετακόμιση κατά την προσπάθεια διάσωσης
 • Ζημιές από γειτονική πυρκαγιά
 • Έξοδα πυρόσβεσης
 • Ζημιές από καπνό
 • Ζημιές από θερμότητα
 • Ζημιές από κατάσβεση πυρκαγιάς

 

 

 

Ασφαλιστική σύμβαση πυρός

 

 • Περιλαμβάνει το ασφαλιστήριο, τους γενικούς όρους, τους ειδικούς όρους, την πρόταση ασφάλισης, καθώς και οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο έχει ανταλλαγεί μεταξύ της ασφαλιστικής εταιρίας και του πελάτη.
 • Το ασφαλιστήριο περιέχει τα εξατομικευμένα στοιχεία του πελάτη και του προς ασφάλιση κινδύνου, τα δύο έντυπα δικαίωμα εναντίωσης και δικαίωμα υπαναχώρησης, τις παραπομπές με τις διάφορες εξαιρέσεις, παρεκκλίσεις και προϋποθέσεις για την ανάληψη του κινδύνου και τέλος τις διάφορες ειδικές συμφωνίες που έχουν συναφθεί ανάμεσα στην ασφαλιστική εταιρία και τον πελάτη.
 • Γενικοί όροι είναι οι όροι που αφορούν όλες τις ασφαλιστικές περιπτώσεις.
 • Ειδικοί όροι είναι οι όροι που εξειδικεύουν τον κάθε κίνδυνο ή προβαίνουν σε τροποποίηση των γενικών όρων.
 • Γενικοί και ειδικοί όροι έχουν νομικά την ίδια ισxύ, σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ τους υπερισχύουν οι ειδικοί όροι.
 • Πρόταση ασφάλισης είναι το έντυπο που συμπληρώνει ο ασφαλισμένος, στο οποίο αναφέρει τα στοιχεία του, περιγράφει τον προς ασφάλιση κίνδυνο και αναφέρει τις επιθυμητές καλύψεις

 

Η σωστή συμπλήρωση της πρότασης ασφάλισης είναι το θεμέλιο για την έκδοση ενός σαφή και σύμφωνα με τις επιθυμίες του ασφαλισμένου πυρασφαλιστηρίου.

 

 

Βασικές αρχές εκτίμησης κινδύνων underwriting

 

Για να αποδεχθεί ο underwriter έναν κίνδυνο θα πρέπει να εξετασθεί τόσο ο φυσικός όσο και ο ηθικός κίνδυνος. Από την εξέταση αυτή θα κριθεί εάν ο προς ασφάλιση κίνδυνος έχει ιδιαιτερότητες που τον επιβαρύνουν και αν μπορεί να ασφαλισθεί κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις.

 

Ηθικός κίνδυνος (moral hazard)

 • Είναι ο κίνδυνος επέλευσης ζημιογόνου γεγονότος που μπορεί να αποδοθεί σε άλλους παράγοντες εκτός των φυσικών (π.χ.)

  • Δόλος του ασφαλισμένου

  • Απροσεξία, αμέλεια και αδιαφορία

  • Κακή φήμη

  • Κακή διοίκηση

  • Προηγούμενες ζημιές

 

Φυσικός κίνδυνος (physical hazard)

 • Είναι ο κίνδυνος επέλευσης ζημιογόνου γεγονότος που μπορεί να αποδοθεί στη φυσική πραγματική κατάσταση του ασφαλισμένου αντικειμένου, όπως στην κατασκευή των κτηριακών εγκαταστάσεων, στον τρόπο θέρμανσης, φωτισμού, κλπ.

 

Ασφαλιζόμενο αντικείμενο

 • Ο χαρακτήρας της ασφάλισης είναι καθαρά αποζημιωτικός. Αυτό προϋποθέτει ότι υπάρχει αντικείμενο ασφάλισης που μπορεί να αποτιμηθεί σε χρήμα και βέβαια πρόσωπο που έχει υποστεί περιουσιακή ζημιά από την καταστροφή του αντικειμένου.
 • Η σχέση που συνδέει το πρόσωπο και το αγαθό και που απειλείται από την επέλευση ενός κινδύνου λέγεται ασφαλιστικό συμφέρον.

 

Ασφαλισμένη αξία

 • Είναι η έκφραση σε χρήμα του ασφαλιστικού συμφέροντος, είναι δηλαδή η αξία που έχει το αντικείμενο αφού αφαιρεθεί η παλαιότητα.

 • Η ασφαλιστική αξία μπορεί να μεταβληθεί κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου, αυτό που ενδιαφέρει για το διακανονισμό της ζημιάς είναι η ασφαλιστική αξία κατά την ημέρα του ατυχήματος.

 • Ασφαλιστικό ποσό είναι η αξία του ασφαλισμένου αντικειμένου που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

 

Υπασφάλιση – υπερασφάλιση

 • Στον κλάδο πυρός έχει ισχύ ο λεγόμενος αναλογικός κανόνας, ο οποίος προβλέπει ότι για τη σωστή ασφάλιση θα πρέπει το ασφαλιστικό ποσό να είναι ίσο με την ασφαλιστική αξία.
 • Αν η ασφάλιση καλύπτει μέρος της αξίας του ασφαλισμένου αντικειμένου, ο ασφαλισμένος υφίσταται ανάλογο μέρος των ζημιών (υπασφάλιση).

Π.χ. οικοδομή ασφαλισμένη για 100.000€, η πραγματική όμως αξία εκτιμάται στα 200.000€, επέρχεται πυρκαγιά στην οικοδομή και προκαλεί ζημιά 5.000€. Ποια θα είναι η αποζημίωση;

Αποζημίωση = εκτιμηθείσα ζημιά Χ ασφαλιστικό ποσό

ασφαλιστική αξία

=5.000 Χ 100.000 = 2.500€

200.000

 

Υπερασφάλιση

 • Αν το ασφαλιστικό ποσό είναι μεγαλύτερο από την ασφαλιστική αξία, τότε έχουμε το φαινόμενο της υπερασφάλισης.
 • Η υπερασφάλιση δε δημιουργεί υποχρέωση αποζημίωσης με ποσό μεγαλύτερο από την πραγματική ζημιά, αφού ο σκοπός της αποζημίωσης είναι να αποκαταστήσει οικονομικά τον ασφαλισμένο στην κατάσταση που ήταν λίγο πριν συμβεί η ζημιά.

 

Ασφαλιζόμενα αντικείμενα

Ασφαλιζόμενο αντικείμενο στον κλάδο πυρός μπορεί να είναι η οικοδομή, το περιεχόμενό της ή και τα δύο.

 • Οικοδομή είναι το κτίσμα ή τα κτίσματα με όλες τις εγκαταστάσεις τους, που δεν είναι δυνατόν να διαχωριστούν χωρίς την υποβάθμισή τους, ή χωρίς να υποβαθμίσουν το μέρος του κτίσματος που είναι προσαρτημένες, (π.χ. οικοδομή είναι ο φέρων σκελετός, η τοιχοποιία, οι πόρτες, τα παράθυρα, οι υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης, κλπ.)
 • Κτηριακές βελτιώσεις (π.χ. διακοσμήσεις) μπορεί να συμπεριληφθούν στην ασφαλιζόμενη αξία του κτηρίου αρκεί να γίνει ιδιαίτερη μνεία στο ασφαλιστήριο.
 • Περιεχόμενο είναι οι κινητές εγκαταστάσεις (έπιπλα, μηχανήματα, εργαλεία, κλπ.) και τα εμπορεύματα (πρώτες και βοηθητικές ύλες, προϊόντα έτοιμα ή ημιέτοιμα, κλπ.) που βρίσκονται στο εσωτερικό της ασφαλιζόμενης εγκατάστασης.

 

Απαξίωση

 • Η ασφαλιστέα αξία για τις οικοδομές, θα πρέπει να αντιπροσωπεύει το κόστος επανακατασκευής την ημέρα της ζημιάς, αφού αφαιρεθεί η απαξίωση λόγω παλαιότητας και χρήσης.
 • Απαξίωση είναι η μείωση της αξίας καινούργιου λόγω παλαιότητας, χρήσης, αλλαγή τεχνολογίας.
 • Η ασφαλιστέα αξία για τις κινητές εγκαταστάσεις (μηχανήματα, έπιπλα, κλπ.) θα πρέπει να αντιπροσωπεύει την αξία αντικατάστασής τους με εγκαταστάσεις της ίδιας απόδοσης και κατάστασης. Με άλλα λόγια, η ασφαλιστέα αξία θα είναι ίση με την αξία καινούργιων εγκαταστάσεων μείον τη σχετική απαξίωση λόγω παλαιότητας, χρήσης, κακής συντήρησης, τεχνολογικής απαξίωσης, κλπ.

 

Ασφαλιζόμενες αξίες

Ενδεικτικός πίνακας αξιών για ασφάλιση κτηρίων

 

Συνήθης κατασκευή 600€ / τ.μ.

Καλή κατασκευή 750€ / τ.μ.

Πολυτελής κατασκευή 1.000€ / τ.μ.

Αξία περιεχομένου 250€ / τ.μ.

Ενδεικτική παλαιότητα 3% / έτος ηλικίας της οικοδομής με ανώτατο όριο 30%

 

 

Ασφάλιση σε Α’ κίνδυνο

Με τον έννοια της ασφάλισης σε Α’ κίνδυνο, αναιρείται ο αναλογικός όρος (υπασφάλιση).

Π.χ. ασφάλιση για φωτιά σε Α’ κίνδυνο για 30.000€ καλύπτεται οποιαδήποτε ζημιά από φωτιά μέχρι το ποσό των 30.000€ ανεξάρτητα από την ασφαλιστική αξία.

 

Μη ασφαλίσιμα αντικείμενα

 • Είναι αντικείμενα για τα οποία είτε υπάρχουν δυσκολίες για την αντικειμενική εκτίμηση της αξίας τους, είτε η φύση τους είναι τέτοια που δεν είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτά για ασφάλιση.

 

Τέτοια είναι:

 • Παραστατικά αξίας εγγράφου
 • Τίτλοι, ομολογίες και συναφή
 • Συναλλαγματικές
 • Ράβδοι χρυσού και αργύρου
 • Χρήματα και νομίσματα
 • Γραμματόσημα, ένσημα, δελτία ΠΡΟΠΟ, λαχεία, κλπ.
 • Λογιστικά βιβλία, σχέδια, μήτρες, μοντέλα, καλούπια
 • Προσωπικά αρχεία Η/Υ
 • Σπάνια βιβλία και συλλογές αντικειμένων
 • Κειμήλια ή αντικείμενα συναισθηματικής αξίας και μόνο
 • Γενικά αποκλείονται της ασφάλισης αντικείμενα που δεν είναι ρητά ιδιοκτησίας του ασφαλισμένου, εκτός και εάν υπάρχει ειδική ρήτρα στον πίνακα ασφάλισης.

 

 

 

Καλύψεις βασικού πυρασφαλιστηρίου

 

Το βασικό πυρασφαλιστήριο καλύπτει:

 1. Πυρκαγιά

 2. Κεραυνό

 3. Έκρηξη

 4. Πτώση αεροσκάφους

 

 • Πυρκαγιά

Είναι η φωτιά που επεκτείνεται εκτός της εστίας της, χωρίς τη βοήθεια του ανθρώπου και να θίγει ένα μη προβλεπόμενο αντικείμενο.

Για να θεωρηθεί ασφαλιστικά καλύψιμη μία πυρκαγιά, θα πρέπει να συνυπάρχουν:

 1. Ανάφλεξη, δηλαδή καύση που να συνοδεύεται με φλόγα ή λαμπύρισμα

 2. Αντικείμενο που πήρε φωτιά ενώ δεν έπρεπε να πάρει (εχθρική και όχι φιλική φωτιά)

 3. Το στοιχείο του συμπτωματικού και τυχαίου (ατυχηματική φωτιά)

 

 • Κεραυνός

Ακαριαία και ισχυρή ηλεκτρική εκκένωση (εκτόνωση) ανάμεσα σε καταιγιδοφόρο νέφος και αντικείμενο στην επιφάνεια της γης. Καλύπτονται οι άμεσες ζημιές, πυρκαγιά και έκρηξη.

 

 • Έκρηξη

Μπορεί να χαρακτηριστεί το γεγονός της αιφνίδιας και βίαιης διαστολής αερίων.

Οι ζημιές μπορεί να είναι είτε φωτιά, είτε κλονισμός από ωστικό κύμα.

 

 • Πτώση αεροσκάφους

Καλύπτονται οι ζημιές που θα προέλθουν από πτώση αεροσκάφους ή από αντικείμενα που θα αποκολληθούν από αυτό.

 

 

 

Ανάλυση συμπληρωματικών καλύψεων

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να δοθεί η οποιαδήποτε συμπληρωματική κάλυψη είναι να καλυφθεί πρώτα ο κίνδυνος για πυρκαγιά.

 

Οι κυριότερες συμπληρωματικές καλύψεις είναι οι εξής:

 • Πολιτικές ταραχές

Με την προσθήκη αυτή καλύπτεται η πυρκαγιά και οι υλικές ζημιές που θα συμβούν από απεργίες, οχλαγωγίες, διαταραχή της δημόσιας τάξης γενικά, καθώς και οι ζημιές που θα προκληθούν από τις νόμιμες αρχές κατά την προσπάθεια καταστολής.

 • Τρομοκρατικές ενέργειες

Είναι η χρήση βίας με πολιτικά κίνητρα, για τον εκφοβισμό ή τον επηρεασμό της κοινής γνώμης. Με την προσθήκη αυτή καλύπτονται οι υλικές ζημίες από πυρκαγιά ή έκρηξη που θα προέλθουν από τέτοιες ενέργειες.

Για να χαρακτηριστεί μια πράξη τρομοκρατική θα πρέπει να σχετίζεται με δράση τρομοκρατικής οργάνωσης.

 • Κακόβουλη βλάβη

Με την προσθήκη αυτή καλύπτονται οι υλικές ζημίες που προκαλούνται από τρίτα πρόσωπα με σκοπό και μόνο τη φθορά. Δεν καλύπτονται ζημιές που θα προκληθούν από τα μέλη της οικογένειας του ασφαλισμένου.

 • Σεισμός

Με την προσθήκη του σεισμού καλύπτονται οι υλικές ζημίες που προκαλούνται από σεισμό καθώς επίσης και επακόλουθη πυρκαγιά ή έκρηξη.

Ασφαλίζονται κτήρια εξαιρετικής κατασκευής ή Α’ τάξης που διαθέτουν αντισεισμική δόμηση και κατασκευάστηκαν μετά το 1960.

Διαφοροποιείται το ασφάλιστρο ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή που βρίσκεται το ακίνητο λαμβάνοντας υπόψη τη σεισμική επικινδυνότητα.

 

Κτήρια εξαιρετικής κατασκευής θεωρούνται εκείνα τα οποία διαθέτουν:

  • Τοιχοποιία από μπετόν αρμέ με τούβλα ή λιθοδομή

  • Τοιχοποιία και στέγη από μπετόν αρμέ ή και ελλενίτ ή λαμαρίνα σε σιδηροδοκούς

  • Κατασκευή από πάνελ σε σιδερένια δοκάρια

Κτήρια Α’ τάξης θεωρούνται εκείνα τα οποία είναι:

  • Εξαιρετικής κατασκευής αλλά με στέγη από κεραμίδια, ελλενίτ, ή λαμαρίνα σε ξυλοδοκούς

  • Κατασκευασμένα με τοιχοποιία ή στέγη σάντουιτς

 

 • Δάσος

Με την προσθήκη αυτή καλύπτονται οι ζημιές από πυρκαγιά που προέρχονται από δάσος, συστάδα δέντρων, θάμνους, λιβάδια, βοσκοτόπια, κλπ.

 

 • Βραχυκύκλωμα

Στην ασφαλιστική κάλυψη της πυρκαγιάς περιλαμβάνεται και η πυρκαγιά που έχει σαν γενεσιουργό αιτία το βραχυκύκλωμα, με εξαίρεση όμως του ίδιου του βραχυκυκλωμένου αντικειμένου. Με την προσθήκη αυτή καλύπτονται και οι ζημιές που θα συμβούν από υπέρταση, βραχυκύκλωμα και γενικά από διαφυγή ηλεκτρικού ρεύματος από εστία φωτιάς που θα προκύψει και στο βραχυκυκλωμένο αντικείμενο.

 

 • Απώλεια ενοικίων

Εάν μια ασφαλισμένη οικοδομή καταστραφεί από καλυπτόμενη πυρκαγιά ή άλλους καλυπτόμενους κινδύνους, με την προσθήκη αυτή καλύπτονται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, τα νόμιμα εισπραττόμενα ενοίκια.

 

 • Αποκομιδή συντριμμάτων

Με την προσθήκη αυτή καλύπτονται οι δαπάνες για την απομάκρυνση των ζημιωθέντων αντικειμένων ή τα έξοδα καθαιρέσεων και καθαρισμού εδάφους, όπου ήταν κτισμένη η οικοδομή που καταστράφηκε.

 

 • Κλοπή

Καλύπτονται η απώλεια αντικειμένων από διάρρηξη (βίαιη παραβίαση του ασφαλισμένου χώρου).

Στην κάλυψη της κλοπής περιλαμβάνονται, μέχρι ενός ορίου (διαφορετικό για κατοικίες και για επαγγελματικούς χώρους), ζημιές που θα προκαλέσει ο κλέφτης κατά την προσπάθεια εισόδου στο κτήριο (σπασμένες κλειδαριές, πόρτες, παράθυρα).

Διευκρινίζεται ότι εάν δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης ή η κλοπή έχει γίνει με αντικλείδι, δεν υπάρχει κάλυψη.

 

 • Θύελλα – καταιγίδα

Με την προσθήκη αυτή καλύπτονται οι ζημιές από καταιγίδα (δυνατή βροχόπτωση), ή θύελλα (δυνατός άνεμος άνω των 8 μποφόρ).

 

 • Πλημμύρα

Με την προσθήκη αυτή καλύπτονται οι ζημιές που θα προκληθούν από νερά και θα προέρχονται από ροή ή συσσώρευση νερών βροχής, ποταμών, χειμάρων, τεχνητών ρυακιών, υπερχείλιση υδατοδαξαμενών, κλπ.

 

 • Διαρροή σωληνώσεων

Με την προσθήκη αυτή καλύπτονται οι ζημιές που θα συμβούν από νερά από διάρρηξη σωληνώσεων ύδρευσης, ψύξης, θέρμανσης, αποχέτευσης.

Εξαιρούνται οι διερευνητικές εργασίες για να βρεθεί το σημείο διάρρηξης καθώς και το κόστος αντικατάστασης του σωλήνα.

 

 • Θραύση υαλοπινάκων

Με την προσθήκη αυτή καλύπτονται ζημιές σε εξωτερικούς υαλοπίνακες της οικοδομής ή καθρέφτες από τυχαίο γεγονός.

 

 • Αυτόματη αναπροσαρμογή αξιών

Με την προσθήκη αυτή αναπροσαρμόζονται αυτόματα τα ασφαλιζόμενα ποσά κατά ένα ποσοστό (συνήθως δεν ξεπερνά το ύψος του πληθωρισμού), που επιλέγει ο ασφαλιζόμενος, ώστε να καλύπτεται η πιθανή υπασφάλιση λόγω πληθωρισμού, μετά από ένα χρονικό διάστημα.

 

 • Αστική ευθύνη πυρός

Με την προσθήκη αυτή καλύπτεται η υποχρέωση που έχει ο ασφαλισμένος κατά το νόμο να καταβάλει σε τρίτο για υλική ζημιά που του προξένησε από πυρκαγιά, ή άλλες έμμεσες ζημιές π.χ. καπνό. Το ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρίας καθορίζεται ή στους ειδικούς όρους ή στον πίνακα ασφάλισης.

 

 • Αστική ευθύνη νερών

Με την προσθήκη αυτή καλύπτεται η υποχρέωση που έχει ο ασφαλισμένος κατά το νόμο να καταβάλει σε τρίτο για υλική ζημιά που του προξένησε από πλημμύρα, θραύση ή διαρροή σωληνώσεων.

 

 • Ασφάλιση κτηρίου σε αξία αντικατάστασης (καινούργιου)

Η αξία αντικατάστασης καλύπτει το ασφαλισμένο κτήριο σε αξία καινούργιου της ίδιας χρήσης ή ποιότητας.

 

 • Ασφάλιση περιεχομένου σε αξία αντικατάστασης (καινούργιου)

Η αξία αντικατάστασης καλύπτει τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα σε αξία καινούργιων της ίδιας χρήσης ή ποιότητας, με τους παρακάτω περιορισμούς:

  1. Εξαιρούνται τα είδη ένδυσης και κλινοσκεπάσματα (αξία αντικατάστασης μείον παλαιότητα)

  2. Σε περίπτωση που τα κατεστραμμένα αντικείμενα δε μπορούν να αντικατασταθούν με άλλα πανομοιότυπα, ως αξία αντικατάστασης για το λογαριασμό αποζημίωσης λαμβάνεται η αξία παρεμφερών αντικειμένων, ίδιας ποιότητας και απόδοσης.

 

 

Απαλλαγές

Είναι το ποσοστό ή το ποσό που συμφωνείται σε κάθε καλυπτόμενη ζημιά να παραμένει σε βάρος του ασφαλισμένου.

 

Αυτές διακρίνονται σε:

 • Απαλλαγές σταθερού ποσού (π.χ. τα πρώτα 500€ σε κάθε ζημιά)
 • Απαλλαγές ποσοστού επί της ζημιάς (π.χ. το 10% του ποσού της αποζημίωσης)
 • Απαλλαγές ποσοστού επί του ασφαλιζόμενου ποσού
 • Διάφορους συνδυασμούς απαλλαγών που συμφωνήθηκαν

 

Ο λόγος ύπαρξης των απαλλαγών είναι:

 • Να απαλλάσσεται η εταιρία από μικροζημιές, που το διαχειριστικό τους κόστος είναι υψηλότερο από την ίδια τη ζημιά
 • Να κάνει πιο προσιτό το ασφάλιστρο
 • Να κάνουν κάποιους κακούς κινδύνους ασφαλίσιμους.

 

 

Ενέργειες σε περίπτωση ζημιάς

 

 1. Άμεση ενημέρωση της Πυροσβεστικής ή της Αστυνομίας

 2. Ενημέρωση του ασφαλιστή και της ασφαλιστικής εταιρίας (8 ημέρες)

 3. Παροχή όλων των αναγκαίων πληροφοριών και εγγράφων που ζητούνται από την εταιρία

 4. Λήψη οποιοδήποτε μέτρων για την ελαχιστοποίηση της ζημιάς

 5. Διαφύλαξη των αντικειμένων που υπέστησαν ζημιά στο χώρο μέχρι να επιληφθούν οι πραγματογνώμονες και οι αρχές.

 6. Πλήρης στοιχειοθέτηση της απαίτησης με γραπτή ανάλυση της ζημιάς και των ζημιωθέντων αντικειμένων

 

Να θυμάστε πάντα

 • Να δηλώνονται με σαφήνεια όλες οι απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται από την εταιρία.

 • Να δηλώνεται οποιαδήποτε μεταγενέστερη αλλαγή η οποία επηρεάζει την εκτίμηση του κινδύνου

 • Τα ασφάλιστρα είναι ποσοστό του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου διαμορφωμένο από τους παρακάτω παράγοντες:

  • Ιστορικό ζημιών

  • Κατασκευή κτηρίου

  • Περιοχή

  • Όροφοι

  • Προστατευτικά μέτρα

  • Φύση εργασιών

  • Χρήση κτηρίου

  • Οικονομική θέση ασφαλισμένου

 • Η σύμβαση ασφάλισης καθορίζει όλα τα δεδομένα που αφορούν την ασφάλιση του συγκεκριμένου κινδύνου, δηλαδή τον ασφαλιζόμενο, την ασφαλιζόμενη περιουσία, τη διάρκεια, το ασφάλιστρο, κλπ.

 • Η ασφαλιστική εταιρία αποζημιώνει με βάσει τα ποσά που αναφέρονται κατά περίπτωση στην ασφαλιστική σύμβαση.

 • Η ασφαλιζόμενη περιουσία πρέπει να ασφαλίζεται στη σωστή αξία για να αποφεύγονται περιπτώσεις συνασφάλισης.

 

Creative Commons License

Αυτό το έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Ελλάδα.

Read 12597 times Last modified on Τρίτη, 06 Σεπτεμβρίου 2011 07:53

Κωνσταντίνος Βάλβης

asfalistikos simvoulos kostas valvis

Είμαι στη διάθεση σας για το οποιοδήποτε ασφαλιστικό σας θέμα. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε προσωπικά μαζί μου για να σας βρώ την κατάλληλη ασφαλιστική λύση!

Ασφαλιστικός Σύμβουλος
Υπεύθυνος Πωλήσεων COSMOLIFE
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2168003800