ΤΑΠ ΟΤΕ

Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ

 

Στο ΤΑΠ-ΟΤΕ ασφαλίζονται κατά Κλάδο οι εξής εργαζόμενοι:

Κλάδος Σύνταξης
Πρόκειται για τον Κλάδο Κύριας Σύνταξης, στον οποίο είναι ασφαλισμένοι οι εργαζόμενοι στον ΟΤΕ και τις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου, στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), στον ΟΣΕ και στο ΤΑΠ-ΟΤΕ.

Κλάδος Ασθένειας
Στον Κλάδο Ασθένειας άμεσα ασφαλισμένοι είναι οι εργαζόμενοι στον ΟΤΕ και τις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου, στα ΕΛΤΑ, στον ΟΣΕ και στο ΤΑΠ-ΟΤΕ. Επίσης, ασφαλισμένοι του Κλάδου αυτού είναι τα μέλη των οικογενειών των ασφαλισμένων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, οι οποίες προβλέπονται από τη νομοθεσία, που διέπει τη λειτουργία του Ταμείου, ως έμμεσα ασφαλισμένοι.

Κλάδος ΕΛΕΑ
Πρόκειται για τον Ειδικό Λογαριασμό Επικουρικής Ασφάλισης, ο οποίος συστήθηκε την 1η Ιανουαρίου 1971, με σκοπό την παροχή μηνιαίου χρηματικού βοηθήματος στο ασφαλισμένο προσωπικό των ΕΛΤΑ, μετά την αποχώρηση των εργαζομένων από την ενεργό υπηρεσία. Στον Κλάδο αυτό, επομένως, είναι ασφαλισμένοι οι εργαζόμενοι στα Ελληνικά Ταχυδρομεία.

 

Για τις παροχές του κλάδου ασθένειας απαιτείται η προσκόμιση στα αρμόδια όργανα του Ταμείου του ατομικού βιβλιαρίου ασθένειας, του βιβλιαρίου εντολών υγειονομικής περίθαλψης και του φαρμακολογίου.
Για την ισχύ του βιβλιαρίου ασθένειας των εμμέσων μελών (σύζυγος και παιδιά που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος) απαιτείται η ετήσια θεώρηση του.

Οι παροχές του Κλάδου Ασθένειας περιλαμβάνουν:

 

 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ
1. Ιατρική περίθαλψη 1. Επιδόματα μητρότητας
2. Οδοντιατρική      περίθαλψη 2. Επιδόματα λουτροθεραπείας-      εισπνοθεραπείας - ποσιθεραπείας
3. Φαρμακευτική      περίθαλψη 3. Επιδόματα ασθένειας
4. Νοσοκομειακή      περίθαλψη 4. Επίδομα εξωσανατοριακό,
μετασανατοριακό, αεροθεραπείας
5. Πρόσθετη περίθαλψη 5. Έξοδα μετακίνησης
6. Ειδικές θεραπείες 6. Έξοδα κηδείας
7. Περίθαλψη σε ειδικά      σχολεία, άσυλα, οίκους      ευγηρίας  
8. Κατασκηνώσεις  
9. Παροχές ασθένειας σε
είδος σε χώρα μέλος
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
 

 

 

EΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ (ΜΗΝΙΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ)

Το Ταμείο χορηγεί επικουρική σύνταξη (μηνιαίο χρηματικό βοήθημα) στους ασφαλισμένους των ΕΛ.ΤΑ μετά την απομάκρυνσή τους από την ενεργό υπηρεσία σε περίπτωση γήρατος, αναπηρίας καθώς και στα μέλη της οικογενείας τους σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου.

Γενική προϋπόθεση
Βασική και γενική προϋπόθεση για την απονομή βοηθήματος από το ΤΑΠ.ΟΤΕ είναι η προηγούμενη συνταξιοδότηση του ασφαλισμένου από το Δημόσιο - για ασφαλισμένους μέχρι 31-12-1970 - ή από το ΤΑΠ.ΟΤΕ - για ασφαλισμένους μετά την 1-1-1971.

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
· Καταστατικό του Ταμείου άρθρα 16-24, 27 και 34
· Π. Δ/γμα 134/1980
· Π. Δ/γμα 297/1987
· Ν. 1902/1990 άρθρο 10 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 1976/1991
· Ν. 2084/1992 άρθρα 24-26 και 47-48
· Ν. 2676/1999 άρθρα 62-64 και 75
· Ν. 3029/2002 άρθρα 2-6 και 11

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ
Οι χρονικές προϋποθέσεις και τα όρια ηλικίας για την απονομή του βοηθήματος γήρατος, αναπηρίας στους ασφαλισμένους και θανάτου στους δικαιοδόχους είναι οι ίδιες με τις προϋποθέσεις της κύριας σύνταξης.

ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Για την συμπλήρωση του χρόνου ασφάλισης και τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λαμβάνονται υπόψη:

1. Ο χρόνος που πραγματοποιήθηκε στα ΕΛ.ΤΑ.

2. Ο χρόνος προϋπηρεσίας ως έκτακτοι υπάλληλοι στην τέως Γ. Δ/νση Ταχυδρομείων του Υπουργείου Συγκοινωνιών ή στα ΕΛ.ΤΑ από 1-1-1954.

ΕΦΟΣΟΝ
· O χρόνος αυτός δεν έχει υπολογιστεί από άλλο ασφαλιστικό φορέα πλην του ΜΤΠΥ για απονομή επικουρικής σύνταξης
· H αίτηση για αναγνώριση υποβάλλεται οποτεδήποτε και το αργότερο σε τρεις μήνες από την αποχώρησή τους από την Υπηρεσία Οι ασφαλισμένοι μπορούν , σύμφωνα με το Ν. 1405/83, να αναγνωρίσουν με εξαγορά προϋπηρεσία τους στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, η ποία αναγνώριση είναι πραγματική συντάξιμη υπηρεσία (θεμελιωτική συνταξιοδοτικού δικαιώματος και προσαυξητική ποσοστού σύνταξης). Το ίδιο ισχύει και για την εθελοντική προϋπηρεσία στο Στρατό μέχρι δέκα (10) έτη.

3. Ο χρόνος γονικής άδειας μέχρι έξι (6) μήνες με τις προϋποθέσεις του Ν. 1483/1984

4. Ο χρόνος συνταξιοδότησης λόγω ασθένειας και τακτής ανεργίας μέχρι 200 ημέρες την τελευταία 10ετία μέχρι την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση.

5. Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας μέχρι 2 έτη.

6. Ο χρόνος πραγματικής ασφάλισης από παροχή εξαρτημένης εργασίας που διανύθηκε σε χώρες της Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. και σε χώρες με τις οποίες η χώρα μας έχει συνάψει διμερείς συμβάσεις κοινωνικής ασφάλειας.

7. Ο χρόνος στρατιωτικής θητείας εφόσον έχει συμπληρωθεί το 58ο έτος της ηλικίας και τουλάχιστον 12ετής υπηρεσία. Ο χρόνος αυτός μπορεί να αναγνωριστεί με τις διατάξεις του Ν. 1358/83 αλλά μόνο για προσαύξηση και όχι για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 7.

8. Ο χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας με προϋποθέσεις.

9. Ο χρόνος που πραγματοποιήθηκε στα ΕΛ.ΤΑ, για τον οποίο δεν είχαν καταβληθεί εισφορές για τον ΕΛΕΑ.

10. Χρόνος διαδοχικής ασφάλισης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Οι χρόνοι που αναφέρονται στις παραπάνω περιπτώσεις με α/α 2,3,4,5,7 και 9 καθίστανται χρόνοι συντάξιμοι από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Δηλαδή δεν μπορούν να αναχθούν σε συντάξιμο χρόνο προγενέστερο από τον χρόνο που έγινε η αναγνώριση .
2. Ο χρόνος της διαδοχικής ασφάλισης προσμετρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4202/1961, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τα άρθρα 10 και11 του Ν. 1405/1983, άρθρα 14 και 15 του Ν. 1902/1990 και άρθρο 69 του Ν. 2084/1992, Τα δε οικονομικά αποτελέσματα επέρχονται από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.


ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ)
Το πλήρες βοήθημα ορίζεται σε ποσοστό 15% των αποδοχών του βαθμού εξόδου από την Υπηρεσία. Το πλήρες βοήθημα παρέχεται στους έχοντας συμπληρώσει χρόνο ασφάλισης 30 ετών. Για τους έχοντας χρόνο ασφάλισης μικρότερο των 30 ετών το βοήθημα ορίζεται σε τόσα τριακοστά του πλήρους βοηθήματος όσα τα έτη ασφάλισης , αυξάνεται δε κατά 1/30 του πλήρους βοηθήματος για κάθε έτος ασφάλισης πλέον της 30ετίας και μέχρι συμπληρώσεως 35ετίας.


ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
Ως κύριας σύνταξης. Ως αποδοχές για τον υπολογισμό του βοηθήματος νοούνται ο βασικός μισθός , προσαυξανόμενος με το χρονοεπίδομα ή με τα επιδόματα τριετίας και πολυετίας μη δυναμένων να υπερβαίνει το σύνολο τους τον εκάστοτε βασικό μισθό του Γ. Διευθυντή προσαυξημένο κατά 40%


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΗΡΑΤΟΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
3. Έντυπη αίτηση του ασφαλισμένου (χορηγείται από το Ταμείο).

4. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης στο οποίο αναγράφεται η ακριβής ημερομηνία γέννησης του ασφαλισμένου και των μελών της οικογενείας του καθώς και ημερομηνία γάμου (χορηγείται από το Δήμο ή την Κοινότητα).

6. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86, με την οποία δηλώνεται αν ο εξερχόμενος από την υπηρεσία λαμβάνει κύρια ή επικουρική σύνταξη ή όχι από το Δημόσιο ή άλλο ασφαλιστικό φορέα.


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΟΥΣ

1. Έντυπη αίτηση του δικαιοδόχου για μεταβίβαση σύνταξης (χορηγείται από το Ταμείο).

2. Πράξη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους περί απονομής κύριας σύνταξης. (Αφορά μόνο τους συνταξιούχους του Δημοσίου).

3. Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας περί πλησιετέρων συγγενών στο οποίο θα πρέπει να αναγράφεται η ακριβής ημερομηνία γεννήσεως των μελών της οικογένειας.

4. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου.

5. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου (για χήρο-α) περί λύσεως ή μη του γάμου του με τον θανόντα ( θα πρέπει να έχει εκδοθεί μετά το θάνατο).

6. Πιστοποιητικό σπουδών τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους για τα σπουδάζοντα τέκνα από 18 μέχρι 24 ετών.

7. Δήλωση του Ν. 1599/86 που να δηλώνεται α)εάν οι δικαιοδόχοι εργάζονται ή λαμβάνουν κύρια ή Επικουρική σύνταξη από το Δημόσιο άλλο ασφαλιστικό φορέα. β) εάν τα τέκνα είναι άγαμα, δεν εργάζονται και δεν έχουν άλλους πόρους ζωής.

8. Βεβαίωση αρμόδιας οικονομικής εφορίας για τα τέκνα πάνω από 18 ετών , εάν υποβάλλουν φορολογική δήλωση και εφόσον υποβάλλουν, επίσημο αντίγραφο δήλωσης του τελευταίου οικονομικού έτους.


ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ)
Χρόνος πληρωμής: το επίδομα καταβάλλεται ανά τρίμηνο, ειδικότερα δε την 25η του β' μηνός εκάστοτε τριμήνου.
Οργανισμός πληρωμής: Εθνική Τράπεζα Ελλάδος (ΕΤΕ), οποιοδήποτε υποκατάστημα.
ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Ως Κύριας Σύνταξης (παράγραφος 1.4).

Pin It
1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Κωνσταντίνος Βάλβης

asfalistikos simvoulos kostas valvis

Είμαι στη διάθεση σας για το οποιοδήποτε ασφαλιστικό σας θέμα. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε προσωπικά μαζί μου για να σας βρώ την κατάλληλη ασφαλιστική λύση!

Ασφαλιστικός Σύμβουλος
Υπεύθυνος Πωλήσεων COSMOLIFE
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2168003800