Αστική ευθύνη ιδιωτικών κατασκευαστικών έργων

 

Ασφαλιζόμενος:

Τεχνικές εταιρίες, εργολάβοι/υπεργολάβοι οικοδομών, οικοδομικές επιχειρήσεις

αλλά και ο ιδιοκτήτης ή ο κύριος του έργου.

Τρίτοι:

Οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο δεν θα έχει καμία σχέση με το εκτελούμενο έργο

Καλύψεις:

Ατυχήματα (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές, περιλαμβανομένης και της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης/ψυχικής οδύνης) που θα προκληθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και για τα οποία θα ευθύνεται ο ασφαλιζόμενος (ή/και οι προστηθέντες του) και θα υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση.

Επιπλέον καλύψεις:

Eργοδοτική αστική ευθύνη του ασφαλισμένου για σωματικές βλάβες/θάνατο του εργατοτεχνικού προσωπικού που

τυχόν θα προκύψει από εργατικό ατύχημα. Δεν καλύπτονται οι υλικές ζημιές

(ζημιές σε αντικείμενα ιδιοκτησίας των εργατών).

Εξαιρέσεις:

 • Ζημιές τρίτων από τη χρήση σκαλωσιών, βαρούλκων & ανυψωτήρων (καλύπτονται με επασφάλιστρο)
 • Ζημιές σε όμορες /παρακείμενες οικοδομές ή κτίσματα ή στο περιεχόμενο αυτών (καλύπτονται με επασφάλιστρο)
 • Ζημιές σε εγκαταστάσεις Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (καλύπτονται με επασφάλιστρο)
 • Αποθετικές ζημιές κάθε είδους (δεν καλύπτονται)
 • Ατυχήματα σε ανασφάλιστους εργαζόμενους (για τους οποίους δεν έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες εισφορές στο ταμείο ασφάλισής του) (δεν καλύπτονται)
 • Ζημιές από τη χρήση μηχανημάτων έργου (σκαπτικών, μηχ/των ρίψης μπετόν κλπ ) (καλύπτονται με επασφάλιστρο)
 • Χρηματική αποζημίωση στο εργατοτεχνικό προσωπικό λόγω ηθικής βλάβης / ψυχικής οδύνης (μπορεί να καλυφθεί με το σχετικό πρόγραμμα κάλυψης)

 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Οι κάτωθι πρόσθετες καλύψεις (Α,Β, Γ & Δ) μπορούν να δοθούν, εφόσον ζητηθούν και αναφέρονται στην αίτηση ασφάλισης, ως επεκτάσεις στη βασική ασφάλιση, με την είσπραξη του σχετικού επασφαλίστρου.

Α. Κάλυψη ζημιών σε εγκαταστάσεις Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ)

Καλύπτονται οι ζημιές που τυχόν θα προξενηθούν σε εγκαταστάσεις Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, εγκαταστάσεις ύδρευσης, φυσικού αερίου κλπ) από τις εργασίες εκτέλεσης του ασφαλιζομένου έργου.

Β. Αστική Ευθύνη Εργοδότη με Κάλυψη Χρηματικής Ικανοποίησης Λόγω Ηθικής Βλάβης / Ψυχικής Οδύνης

Γ. Κάλυψη ζημιών σε όμορες / παρακείμενες οικοδομές ή κτίσματα ή στο περιεχόμενο αυτών

 • Καλύπτονται και οι ζημιές σε όμορες / παρακείμενες οικοδομές ή κτίσματα ή στο περιεχόμενο αυτών που τυχόν θα προξενηθούν από τις εργασίες ανέγερσης νέας οικοδομής ή εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών.

 • Από την κάλύψη εξαιρούνται:

  • ζημιές εξαιτίας εργασιών κατεδάφισης υφισταμένου κτίσματος

  • ζημιές εξαιτίας δόνησης, υποχώρησης εδάφους ή θεμελιώσεων, εξασθένισης θεμελιώσεων

 

Δ. Κάλυψη ζημιών από τη χρήση σκαλωσιών, ανυψωτήρων, αναβατήρων, γερανών, μπετονιέρας κλπ μη αυτοκινούμενων μηχανημάτων έργου.

Καλύπτονται και οι ζημιές τρίτων που τυχόν θα προξενηθούν από τη χρήση μη αυτοκινούμενων μηχανημάτων έργου, σκαλωσιών & ανυψωτήρων/αναβατήρων

Pin It
1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

Κωνσταντίνος Βάλβης

asfalistikos simvoulos kostas valvis

Είμαι στη διάθεση σας για το οποιοδήποτε ασφαλιστικό σας θέμα. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε προσωπικά μαζί μου για να σας βρώ την κατάλληλη ασφαλιστική λύση!

Ασφαλιστικός Σύμβουλος
Υπεύθυνος Πωλήσεων COSMOLIFE
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2168003800