Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις & ενοικιαζόμενα δωμάτια

Πού απευθύνεται το πρόγραμμα

Απευθύνεται σε Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών (τζίρο) μικρότερο από 10
εκατομμύρια ευρώ και με σύνολο των προς ασφάλιση παγίων, εξοπλισμού άνω των 300
χιλιάδων ευρώ.

Κορμός προγράμματος
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα λειτουργεί παρέχοντας πολυεπίπεδη ασφαλιστική προστασία
με την οποία καλύπτονται τα ακόλουθα :

Βασικός Κορμός

• Περιουσιακά Στοιχεία – Κατά παντός Κινδύνου

o Κτίρια, Βελτιώσεις, Κρύσταλλα

o Μηχανήματα, Ηλ. Εξοπλισμός

o Εμπορεύματα

o Λοιπά περιεχόμενα

• Περιουσιακά στοιχεία σε υπαίθριο περιβάλλοντα χώρο

• Χρήματα (ταμείο, χρηματοκιβώτιο, μεταφορές χρημάτων)

• Αστικές Ευθύνες προς Τρίτους – Υψηλά όρια κάλυψης

o Λειτουργίας χώρων (Γενική Αστική Ευθύνη)

o Προς υπαλλήλους (Αστική Ευθύνη Εργοδότη)

o Από τα προϊόντα (Αστική Ευθύνη Προϊόντος)

o Προς Εργαζομένους/προμηθευτές  (Αστική Ευθύνη ∆ιεύθυνσης και Στελεχών)

• ∆ιακοπή Εργασιών/Απώλεια Κερδών

• Συμπληρωματικά Έξοδα (μετά από Ζημία)

Προσωπικό Ατύχημα (για τον επιχειρηματία)

Προαιρετικές Επεκτάσεις

• Κάλυψη Σεισμού για τα περιουσιακά στοιχεία – προαιρετική επέκταση

• Προσωπικό Ατύχημα (για εργαζομένους) – προαιρετική επέκταση

 

 

Προαιρετικές Επεκτάσεις

• Κάλυψη Σεισμού για τα περιουσιακά στοιχεία – προαιρετική επέκταση

• Προσωπικό Ατύχημα (για εργαζομένους) – προαιρετική επέκταση

 

Πλεονεκτήματα

 

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου προγράμματος συνοψίζονται στα ακόλουθα:


• Κάλυψη Περιουσίας – Κατά παντός Κινδύνου, η ευρύτερη δυνατή κάλυψη για
τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης

• Ευρύτητα παρεχόμενων καλύψεων – οι καλύψεις που περιέχονται στο
πρόγραμμα εξασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή προστασία της επιχείρησης σε
περιπτώσεις ζημιών

• Λειτουργία του προγράμματος σε περιπτώσεις ζημιών – Ουσιαστική
προστασία – Oι
καλύψεις/τμήματα ασφάλισης σε περίπτωση ζημίας
λειτουργούν συμπληρωματικά και προσθετικά ανεξάρτητα από το συνολικό
ασφαλιζόμενο κεφάλαιο του τμήματος ασφάλισης περιουσίας

• Ένα συμβόλαιο για το σύνολο των βασικών ασφαλιστικών αναγκών της
επιχείρησης

• Ευνοϊκή τιμολόγηση – Χαμηλό κόστος ασφάλισης – Οι τιμολογήσεις των
σύγχρονων προγραμμάτων είναι παραμετρικές και επιτρέπουν την χρήση
εκπτώσεων με αποτέλεσμα το αναλογικό ασφάλιστρο να μειώνεται όσο
προστίθενται καλύψεις στο ασφαλιστήριο προς όφελος του ασφαλιζόμενου

• Ευελιξία στις μεταβολές των ασφαλιστικών αναγκών. Μεταβολές των
αξιών/ορίων ασφάλισης εξυπηρετούνται εύκολα και γρήγορα στο ίδιο
ασφαλιστήριο

Περιγραφή Προγράμματος Ασφάλισης

Το πρόγραμμα ασφάλισης Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο
ώστε να απαντά στις βασικές ανησυχίες/ερωτήματα κάθε επαγγελματία και να παρέχει
ολοκληρωμένες καλύψεις για όλες τις ακόλουθες κατηγορίες :

 

1 Περιουσιακά Στοιχεία Επιχείρησης

1.1 Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου (Με προαιρετική την κάλυψη του
Σεισμού) για :

• το Κτίριο και τις Βελτιώσεις Κτιρίου

• τον Μηχανολογικό και τον Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό

• τα Εμπορεύματα

• και το Λοιπό περιεχόμενο
καλύπτεται και η αλλοίωση προϊόντων σε ψυγεία/ψυκτικούς θαλάμους, συνέπεια
τυχαίας διακοπής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για συνεχόμενο διάστημα πάνω
από 12 ώρες

Ο καινούργιος (μη μεταχειρισμένος) ηλεκτρονικός εξοπλισμός της επιχείρησης που
έχει αποκτηθεί τα τελευταία 3 χρόνια, σε περίπτωση ζημίας θα καλύπτεται χωρίς
παλαιότητα

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός της επιχείρησης, εφόσον ασφαλιστεί, θα καλύπτεται
από κάθε ζημία από τυχαία εξωτερική αιτία
η κάλυψη περιλαμβάνει τις πινακίδες και τις φωτεινές επιγραφές που είναι σταθερά
προσδεμένες στο κτίριο
ο εξοπλισμός και τα εμπορεύματα που μόλις αποκτήθηκαν (Νεοαποκτηθείσα
Περιουσία) ως το 10% των κεφαλαίων που έχουν ήδη δηλωθεί, θα καλύπτεται
άμεσα εφόσον δηλωθεί στην Εταιρία εντός 30 ημέρων από την αγορά του
οι διαδοχικές ζημίες από φυσικά φαινόμενα που διαρκούν ως 72 ώρες θα
θεωρούνται μία ζημία.

1.2 Περιουσία σε υπαίθριο περιβάλλοντα χώρο

Η κάλυψη έχει επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει και ζημιές που θα υποστούν ο
Εξοπλισμός και το Περιεχόμενο εστίασης (καρέκλες, τραπέζια), καθώς και
Μεταλλικά ή Ξύλινα στέγαστρα ή πέργκολες που ανήκουν στην προς ασφάλιση
επιχείρηση τα οποία βρίσκονται εκτός της κύριας εγκατάστασης σε υπαίθριο
περιβάλλοντα χώρο.

Η περιουσία σε υπαίθριο χώρο καλύπτεται μόνο έναντι των κινδύνων: Φωτιάς,
Φωτιάς από ∆άσος, δασική – αγροτική έκταση, Καπνού, Κεραυνού, Καταιγίδας,
Πλημμύρας, Θύελλας, Πτώση ∆ένδρων και Στύλων, Πρόσκρουσης Οχήματος,
Πτώσης Αεροσκαφών και τμημάτων αυτών.

Οι τέντες και οι εγκαταστάσεις τεντών ομπρέλες, ξαπλώστρες και ο εξοπλισμός
στην παραλία καλύπτονται μόνο έναντι των κινδύνων: Φωτιάς, Φωτιάς από ∆άσος,
δασική – αγροτική έκταση, Κεραυνού, Πτώση ∆ένδρων και Στύλων, Πρόσκρουσης
Οχήματος, Πτώσης Αεροσκαφών και τμημάτων αυτών.

1.3 Ασφάλιση Χρημάτων & Χρηματοκιβωτίου

o ∆ιάρρηξη Χρηματοκιβωτίου.

o Παραβίαση ή παράνομη αφαίρεση κλειδωμένου συρταριού ή ταμειακής
μηχανής.

o Καταστροφή ή παράνομη αφαίρεση, Χρημάτων και Επιταγών κατά τη
μεταφορά τους στην Τράπεζα από στέλεχος/υπάλληλο της επιχείρησης ή
εταιρία μεταφοράς χρημάτων.

o Ασφάλιση για σωματικές βλάβες - τραυματισμό σε στελέχη/υπαλλήλους ως
άμεσο αποτέλεσμα ληστείας ενώ μεταφέρουν χρήματα της επιχείρησης, για το
σύνολο των ιατρικών εξόδων.

o Καταστροφή ή παράνομη αφαίρεση, χρημάτων και επιταγών, μέσα από τις
εγκαταστάσεις της επιχείρησης ή/και μέσα από τις εγκαταστάσεις
οποιασδήποτε Τράπεζας.

ο Ζημιές από την αποδοχή πλαστών ή πλαστογραφημένων χαρτονομισμάτων.

2 Ασφαλίσεις Ευθυνών

2.1 Γενική Αστική Ευθύνη

Από την εν γένει λειτουργία της Επιχείρησης προς Τρίτους
Η κάλυψη περιλαμβάνει Αστική Ευθύνη από :

o Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία εστιατορίου ή/και μπαρ.

o Τροφική ∆ηλητηρίαση με την προϋπόθεση ότι οι παθόντες είναι τουλάχιστον 3
άτομα σε κάθε περιστατικό.

o Αστική Ευθύνη από Φωτιά, Έκρηξη, Βραχυκύκλωμα, ∆ιαρροή Σωληνώσεων,
Λειτουργία και Συντήρηση Φωτεινών Επιγραφών και Πινακίδων, Χρήση
Ανελκυστήρων.

o Αστική Ευθύνη από εργασίες φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων εξαιρουμένων
των ζημιών στα ίδια τα εμπορεύματα και τα μεταφορικά μέσα.

o Αστική Ευθύνη από εργασίες συντήρησης – επισκευών.

o Αστική Ευθύνη για Προσωπικά Είδη Πελατών καθώς και για Τιμαλφή σε
θυρίδες

o Ασφάλιση προσωπικών Ειδών πελατών μετά από Ληστεία

o Αστική Ευθύνη για υλικές ζημιές σε αυτοκίνητα τρίτων/πελατών από την
λειτουργία και χρήση περιφραγμένου parking.

o Αστική Ευθύνη από την χρήση Αποδυτηρίων, Ντουζιέρων.
Πισίνων, Αθλητικών Εγκαταστάσεων,
(Εφόσον τηρούνται οι κανονισμοί των αρμοδίων αρχών, ειδικότερα για τις
πισίνες πρέπει να αναγράφεται σε εμφανές σημείο το ωράριο λειτουργίας τους,
το μέγιστο και ελάχιστο βάθος τους και να τηρείται το ωράριο λειτουργίας
τους).

o Αστική Ευθύνη από την παροχή υπηρεσιών χαλάρωσης και περιποίησης SPA,
Σάουνας, Jacuzzi, Κομμωτηρίου, Μανικιούρ, Πεντικούρ, Χαλαρωτικού Μασάζ,
Θαλασσοθεραπείας.

o Επίσης, καλύπτεται η Γενική Αστική Ευθύνη, η Εργοδοτική Αστική Ευθύνη και
η Αστική Ευθύνη Προϊόντος για μαζικές έκτακτες εκδηλώσεις εστίασης που
ενδεχομένως αναλαμβάνονται (γάμοι, βαφτίσεις, κλπ) καθώς και οι υπηρεσίες
catering που η επιχείρηση ενδέχεται να παρέχει σε χώρους Τρίτων για την
υποστήριξη των εν λόγω έκτακτων εκδηλώσεων.

2.2 Εργοδοτική Αστική Ευθύνη

Προς τους εργαζόμενους στην Επιχείρηση

2.3 Αστική Ευθύνη Προϊόντος
Για όλα τα προϊόντα που τυχόν παρασκευάζει και πωλεί η επιχείρηση σε τελικό
καταναλωτή και μόνο

2.4 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης ∆ιεύθυνσης και Στελεχών (D&O)
∆ίνεται σε επιχειρήσεις των οποίων η νομική μορφή θα είναι Α.Ε. ή Ε.Ε., ή Ο.Ε., ή
Ε.Π.Ε. και αφορά σε έξοδα απόκρουσης απαιτήσεων

3 Συμπληρωματικά Έξοδα

Το πρόγραμμα ασφάλισης Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων προβλέπει κάλυψη για τις
ακόλουθες κατηγορίες εξόδων:
Αποκομιδής Συντριμμάτων – Κατεδάφισης Αρχιτεκτόνων – Μηχανικών Περιορισμού Ζημιάς
∆ημοσίων Αρχών Πυρόσβεσης, Καθαρισμού - Εκκαθάρισης Εδάφους, Επαγγελματικής Μετεγκατάστασης
Φύλαξης Εγκαταστάσεων

4 Ασφάλιση ∆ιακοπής Εργασιών

Η βασική έκδοση του προγράμματος ασφάλισης Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
περιλαμβάνει ασφάλιση ∆ιακοπής Εργασιών σε επιδοματική μορφή.
Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα η κάλυψη τα επεκταθεί για συγκεκριμένο κεφάλαιο
Παγίων Εξόδων ή/και Καθαρών Κερδών σύμφωνα με τα επίσημα οικονομικά
στοιχεία της επιχείρησης σας.

5 Πρόωρη αναχώρηση του Πελάτη

Καλύπτεται η Οικονομική απώλεια λόγω πρόωρης αναχώρησης του πελάτη :
Εφόσον η αναχώρηση προκλήθηκε συνεπεία :

1. ατυχήματος στον ίδιο ή σε μέλη της οικογένειάς του που συνταξιδεύουν, για
ατύχημα που θα συμβεί εντός ή εκτός του Ξενοδοχείου, ή

2. απώλειας ζωής σε συγγενή Α’ βαθμού του πελάτη, λόγω της οποίας
υποχρεούται να επιστρέψει άμεσα στον τόπο μόνιμης διαμονής του.

Προϋπόθεση είναι το δωμάτιο να παραμείνει άδειο, λόγω της πρόωρης αποχώρησης
για το χρονικό διάστημα της αποζημίωσης.

6 Κεφάλαιο Προσωπικού Ατυχήματος

Σε περιπτώσεις Θανάτου ή Μόνιμης Ολικής/Μερικής Ανικανότητας το παραπάνω
κεφάλαιο είναι διαθέσιμο για την αντιμετώπιση των ανοικτών υποχρεώσεων.
Προαιρετικές Καλύψεις

7 Κεφάλαιο Προσωπικού Ατυχήματος Εργαζομένων

Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος για κάθε εργαζόμενο (συνεπεία ατυχήματος
στον εργασιακό χώρο) :

• Σε περιπτώσεις Θανάτου ή Μόνιμης Ολικής/Μερικής Ανικανότητας.

• Ασφάλιση Ιατροφαρμακευτικών Εξόδων.

Pin It
1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

Κωνσταντίνος Βάλβης

asfalistikos simvoulos kostas valvis

Είμαι στη διάθεση σας για το οποιοδήποτε ασφαλιστικό σας θέμα. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε προσωπικά μαζί μου για να σας βρώ την κατάλληλη ασφαλιστική λύση!

Ασφαλιστικός Σύμβουλος
Υπεύθυνος Πωλήσεων COSMOLIFE
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2168003800