Ασφαλιστικές έννοιες

Ασφάλιση

Ασφάλιση είναι η συγκέντρωση τυχαίων και απρόβλεπτων κινδύνων με την μεταφορά τους σε ασφαλιστές, που συμφωνούν, έναντι ασφαλίστρου, να αποζημιώνουν τους ασφαλισμένους για τυχαίες ζημιές ή να παρέχουν άλλες χρηματικές παροχές ή υπηρεσίες, που συνδέονται με τον κίνδυνο.

 

Ιδιωτική Ασφάλιση

Η Ιδιωτική Ασφάλιση καλύπτει κινδύνους αγαθών, προσώπων και ευθύνης.
Δεν είναι υποχρεωτική πλην ορισμένων περιπτώσεων (αστική ευθύνη αυτοκινήτων). Βασίζεται στην ελεύθερη βούληση του ασφαλισμένου και προϋποθέτει σύναψη σύμβασης.
Οι φορείς που την ασκούν είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις που λειτουργούν βάσει εποπτικών κανόνων που ορίζει το Κράτος.
Το ασφάλιστρο είναι ανάλογο με τον κίνδυνο και το ύψος των παροχών χωρίς πρακτικά να υπάρχει όριο στο ύψος της επιδιωκόμενης προστασίας.
Χρησιμοποιεί πολύ περισσότερο το κεφαλαιοποιητικό Σύστημα. (Ασφαλίσεις Ζωής)

 

Δημόσια Ασφάλιση

Η δημόσια Ασφάλιση καλύπτει κυρίως κινδύνους προσώπων.
Η δημόσια ασφάλιση είναι υποχρεωτική από το Κράτος, στοχεύει στην προστασία των οικονομικά ασθενέστερων και ένα από τα αποτελέσματα της είναι η αναδιανομή των εισοδημάτων.
Οι φορείς που την ασκούν είναι Δημόσιοι Οργανισμοί
Το ασφάλιστρο, δηλαδή η εισφορά, καταβάλλεται υποχρεωτικά όχι μόνο από τον ασφαλιζόμενο αλλά και από τον εργοδότη, συχνά από το Κράτος και εδώ στη χώρα μας και από κοινωνικούς πόρους.
Δεν υπάρχει ευθεία αναλογία μεταξύ εισφοράς, κινδύνου και ύψους παροχών για τις οποίες υπάρχουν όρια.
Το σύστημα διαχειρίσεως των εισφορών και των παροχών είναι κατά κανόνα διανεμητικό.

 

Ασφαλιστής


Η λέξη «Ασφαλιστής» δηλώνει την Ασφαλιστική Επιχείρηση, η οποία πρέπει να είναι μεγάλης κεφαλαιουχικής βάσης και υψηλής φερεγγυότητας και η οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει το ασφάλισμα στον Δικαιούχο σε περίπτωση που συμβεί ο καλυπτόμενος κίνδυνος.
Βάση του Ν. 400/70, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα, υπάρχουν δύο κατηγορίες ασφαλιστικών επιχειρήσεων και είναι :
· Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις Ζημιών, που ασκούν ασφαλίσεις κατά Ζημιών,
· Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις Ζωής, που ασκούν ασφαλίσεις Ζωής.
Ο όρος «Ασφαλιστές», όμως χρησιμοποιείται καταχρηστικά και για όλους εκείνους τους ανθρώπους που διαμεσολαβούν για να πραγματοποιηθεί η Ασφαλιστική σύμβαση. Δηλαδή τους διαμεσολαβούντες στην πώληση ασφαλιστηρίων συμβολαίων αλλά και τους υπόλοιπους εργαζόμενους σε μια Ασφαλιστική Εταιρία.

 

Ασφαλισμένος

Ασφαλισμένος είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το οποίο συνομολογείται η ασφάλιση.

 

Αντασφάλιση

Αντασφάλιση είναι η ασφάλιση από τρίτο της ασφαλιστικής κάλυψης που προσέφερε ο ασφαλιστής ή πιο απλά η ασφάλιση μέρους του κινδύνου που ανέλαβε ένας ασφαλιστής από έναν άλλο εξειδικευμένο ασφαλιστή που ονομάζεται αντασφαλιστής. Με απλά λόγια, η αντασφάλιση είναι η ασφάλιση της ασφάλισης.

 

Διαδοχική Ασφάλιση

Στις συμβάσεις ασφαλίσεων ζημιών, υπάρχει το ενδεχόμενο να διαδεχθεί τον ασφαλισμένο ή τον λήπτη της ασφάλισης άλλος ασφαλισμένος ή λήπτης ασφάλισης. Αυτό μπορεί να συμβεί π.χ. λόγω μεταβίβασης του ασφαλισμένου πράγματος, π.χ. πώληση αυτοκινήτου ή πώληση καταστήματος κ.ο.κ.

 

Ασφάλιστρο

Ασφάλιστρο είναι το χρηματικό ποσό που δίνει κάθε χρόνο ο ασφαλισμένος, για να εξασφαλίσει την κάλυψη που του παρέχει το ασφαλιστήριο συμβόλαιό του.Το ποσό αυτό μπορεί να καταβάλλεται από τον ασφαλισμένο σε ετήσιες, εξάμηνες ή τρίμηνες δόσεις ανάλογα με τους όρους του συμβολαίου του. Η εμπρόθεσμη καταβολή του ασφαλίστρου εξασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχιση των καλύψεων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

 

Aσφάλισμα

Ασφάλισμα λέγεται η οικονομική θυσία στην οποία υποβάλλεται ο ασφαλιστής, προκειμένου να αποκαταστήσει τις ζημιές ή τις απώλειες που υπέστησαν τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα.

 

Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο

Το έγγραφο που αποδεικνύει την ασφαλιστική σύμβαση, φέρει την υπογραφή του εκπροσώπου της εταιρείας και αποτελείται από έντυπο δακτυλογραφημένο κείμενο, είτε το κείμενο αυτό είναι αρχικό είτε μεταγενέστερο (π.χ. τροποποίηση ή ανανέωση ή παράταση ή ακύρωση, που πραγματοποιείται με την έκδοση σχετικής πρόσθετης πράξης) και από τους γενικούς και ειδικούς όρους της ασφαλιστικής σύμβασης, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ασφαλιστικής σύμβασης και παραδίδονται στον ασφαλιζόμενο ή συμβαλλόμενο.

 

Ασφαλιστική Αγορά

Με τον όρο «Ασφαλιστική Αγορά» στην ουσία εννοούμε τον «οικονομικό χώρο όπου παρέχεται και ζητείται ασφαλιστική προστασία».Είναι δηλαδή ο χώρος όπου οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και αυτοί που ζητούν ν' ασφαλιστούν ή οι αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, μόνοι ή μέσω οργανωμένων επαγγελματιών που ασχολούνται με τη διαμεσολάβηση στην ιδιωτική ασφάλιση, ανταλλάσσουν το οικονομικό αγαθό της ασφάλισης με την πληρωμή ασφαλίστρου, αντασφαλίστρου, προμήθειας.
Στην ασφαλιστική σύμβαση, ασφαλιστική αξία ονομάζεται η ανά πάσα στιγμή οικονομική αξία των ασφαλισμένων αντικειμένων. Σε μια σύμβαση, η ασφαλιστική αξία επιδέχεται αυξομειώσεις σε δεδομένες «στιγμές», λόγω παλαιότητας, υποτίμησης ή διαφοροποίησης.

 

Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση

Ως ασφαλιστική διαμεσολάβηση νοούνται οι δραστηριότητες παρουσίασης, παροχής πληροφοριών, πρότασης ή διαξαγωγής προπαρασκευαστικών εργασιών για τη σύναψη ή συνάψεις συμβάσεων ασφάλισης ή παροχής βοηθείας κατά τη διαχείριση και την εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων, ιδίως σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου.

 

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Οι Γενικοί όροι ασφάλισης είναι εκείνοι που ισχύουν, όχι για μια συγκεκριμένη ασφάλιση αλλά για ακαθόριστο αριθμό ασφαλίσεων. Είναι διατυπωμένοι εκ των προτέρων και προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τις μελλοντικές ασφαλιστικές συμβάσεις. Σε μεγάλο μέρος επαναλαμβάνουν τις διατάξεις του νόμου

 

Ειδικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Είναι εκείνοι που συμφωνούνται από τον ασφαλιστή και τον ασφαλισμένο για μια συγκεκριμένη ασφάλιση. Είναι επομένως όροι που λαμβάνουν υπόψη τους μια συγκεκριμένη κάλυψη και ισχύουν μόνον γι' αυτήν. Υπερισχύουν απέναντι στους γενικούς όρους. Ειδικοί και γενικοί όροι έχουν όμως την ίδια νομική ισχύ.

 

Πρόταση Ασφάλισης

Το έντυπο, το οποίο χορηγείται από την ασφαλιστική εταιρία και περιέχει σειρά ερωτημάτων, τα οποία υποχρεούται ο ασφαλισμένος να απαντήσει με ειλικρίνεια και δηλώσεις τις οποίες καλείται να επικυρώσει με την υπογραφή του. Οι ως άνω ερωτήσεις και δηλώσεις αφορούν προσωπικά τον ασφαλισμένο ο οποίος συμπληρώνει, δηλώνει υπεύθυνα και υπογράφει την πρόταση ασφάλισης , καθώς και ο λήπτης της ασφάλισης εφόσον αυτός δεν ταυτίζεται με το πρόσωπο του ασφαλισμένου.

 

Συμβαλλόμενος "Λήπτης της Ασφάλισης"

Συμβαλλόμενος ή Λήπτης της Ασφάλισης είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που συνάπτει την σύμβαση ασφάλισης με τον ασφαλιστή, το οποίο είναι υποχρεωμένο να πληρώνει το ασφάλιστρο, έχοντας ταυτόχρονα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ασφαλιστική σύμβαση.

 

Αποζημίωση

Αποζημίωση είναι η διαδικασία αποκαταστάσεως του ζημιωθέντος ασφαλισμένου, στην ίδια ακριβώς οικονομική θέση που βρισκόταν προ της επελεύσεως του κινδύνου του οποίου ασφαλιζόταν και ο οποίος και μόνον κίνδυνος του προκάλεσε την οικονομική ζημιά.

 

Ασφαλιστικός Κίνδυνος

Κίνδυνος στην ασφαλιστική τεχνική είναι η δυνατότητα που υπάρχει να συμβεί κάποιο γεγονός, που σαν συνέπειά του θα έχει ή τη μείωση της περιουσίας κάποιου προσώπου ή την ανάγκη αυξήσεώς της, προκειμένου να αντιμετωπιστεί μια έκτακτη ανάγκη.

 

Ατύχημα

Η επέλευση οποιουδήποτε από τους κινδύνους που καλύπτονται με το ασφαλιστήριο και οφείλεται σε τυχαίο, βίαιο και ανεξάρτητο της θέλησης του ασφαλισμένου ή λήπτη της ασφάλισης γεγονός.

 

Πραγματογνώμονας

Εκτιμητής, Επιθεωρητής. Ένα άτομο που έχει τα προσόντα, λόγω γνώσεων και δεξιοτήτων, να υποβάλλει μία έκθεση για την κατάσταση και την αξία της περιουσίας και της αιτίας που προκάλεσε τη ζημία.

 

Πραγματογνωμοσύνη

Η έκθεση που ετοιμάζεται από ένα πραγματογνώμονα που διορίζεται για εξέταση κάποιου ασφαλισμένου κινδύνου που παρουσίασε ζημία ή η έκθεση που ετοιμάζεται μετά από την επιθεώρηση ενός προς ασφάλιση κινδύνου.

 

Ασθένεια

Κάθε διαταραχή της φυσιολογικής λειτουργίας του οργανισμού του ασφαλισμένου που αποδεικνύεται με αντικειμενικά κριτήρια, πιστοποιείται ιατρικά, απαιτεί αναγνωρισμένη και αποδεκτή ιατρική θεραπεία δεν οφείλεται σε ατύχημα, προέρχεται από αιτίες οι οποίες δεν προϋπήρχαν της ασφάλισης.

 

Προϋπάρχουσες καταστάσεις

Οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας το οποίο υπήρχε, εκδηλώθηκε, ή συνέβη στον ασφαλισμένο, πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ασφαλιστήριου.

 

Ασφάλιση σε πρώτο κίνδυνο

Ασφάλιση σε πρώτο κίνδυνο, είναι η ασφαλιστική πρακτική που καλύπτει μόνο μέχρι ενός ανώτατου ορίου πιθανή ζημιά, παραβλέποντας τη συνολική αξία του ασφαλιζομένου πράγματος, που μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη και σε περίπτωση ζημιάς, δεν ισχύει ο αναλογικός όρος της υπασφάλισης. Σκοπός αυτής της μορφής ασφάλισης, είναι να καλύψει το μέγιστο ποσό ζημίας που μπορεί να προκληθεί και όχι το σύνολο της ασφαλιστικής αξίας.

 

Αντικείμενο της Ασφαλίσεως

Αντικείμενο της Ασφάλισης μπορεί να είναι οποιαδήποτε περιουσία ουσιαστικής αξίας ή οποιοδήποτε γεγονός που, όταν συμβεί, θα προκαλέσει την απώλεια ενός νομικού δικαιώματος ή τη δημιουργία νομικής ευθύνης

 

Ασφαλιστικό Συμφέρον

Ασφαλιστικό συμφέρον, είναι το οικονομικό ενδιαφέρον που προκύπτει για τον ασφαλιζόμενο, από την διατάραξη της νομικά κατοχυρωμένης σχέσεως, που τον συνδέει με το αντικείμενο της ασφαλίσεως

 

Ασφαλιστική Αξία

Στην ασφαλιστική σύμβαση, ασφαλιστική αξία ονομάζεται η αντικειμενική, πραγματική αξία, ενός πραγματικού αντικειμένου, μια δεδομένη «στιγμή». Σε μια σύμβαση, η ασφαλιστική αξία επιδέχεται αυξομειώσεις σε δεδομένες «στιγμές», λόγω παλαιότητας, υποτίμησης ή διαφοροποίησης.

 

Απαλλαγή

Απαλλαγή, είναι το συμφωνηθέν αφαιρετέο ποσό, από την αποζημίωση που καταβάλει ο ασφαλιστής και επιβαρύνει τον ασφαλιζόμενο. Μερικές φορές συμφωνείται, με όρο του ασφαλιστηρίου, ο ασφαλιστής να απαλλάσσεται από το να καταβάλει ένα μέρος των ζημιών, κάθε φορά που καλείται να αποζημιώσει, επιβαρύνοντας με το ποσό αυτό τον δικαιούχο. Έτσι, ζητείται από τον λήπτη της ασφάλισης, να αναλάβει ένα μέρος ευθύνης του κινδύνου για λογαριασμό του.

 

Ασφαλιστικό Ποσό

Ασφαλιστικό ποσό είναι το ποσόν για το οποίο θα πρέπει να συνομολογείται κάθε φορά η ασφαλιστική σύμβαση, το οποίο αποτελεί ταυτόχρονα και το ανώτατο όριο ευθύνης του ασφαλιστή.

 

Συνασφάλιση - Διπλή Ασφάλιση

Συνασφάλιση έχουμε όταν το ίδιο το συμφέρον ασφαλίζεται κατά του ίδιου κινδύνου και για την ίδια χρονική στιγμή σε περισσότερους από έναν ασφαλιστές και τα επιμέρους ασφαλιστικά ποσά δεν υπερβαίνουν συνολικά την ασφαλιστική αξία. Διπλή ασφάλιση αντιθέτως έχουμε όταν πλήρως ασφαλισμένα οικονομικά αγαθά ασφαλίζονται εκ νέου, μερικώς ή ολικώς.

 

Δικαιούχος

Δικαιούχος είναι το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που έχουν καθοριστεί να εισπράξουν ασφαλισμένα ποσά, σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί ο ασφαλιστικός κίνδυνος. Αλλαγή δικαιούχου στη διάρκεια ασφάλισης μπορεί να γίνει μετά από γραπτό αίτημα του συμβαλλομένου το οποίο προσυπογράφει και ο ασφαλισμένος. Ο Δικαιούχος μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

 

Επασφάλιστρο

Επασφάλιστρο είναι το επιπλέον ασφάλιστρο που πληρώνει ο ασφαλισμένος, είτε λόγω επαγγέλματος, είτε λόγω υγείας. Τα επαγγελματικά επασφάλιστρα καθορίζονται σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ορισμένων επαγγελμάτων, ενώ τα επασφάλιστρα υγείας καθορίζονται με βάση τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει ο ασφαλισμένος.

 

Υπασφάλιση

Υπασφάλιση υπάρχει, όταν το καλυπτόμενο ασφαλιστικό ποσό ή ασφαλιζόμενο κεφάλαιο είναι μικρότερο από την ασφαλιστική αξία του πράγματος. Έτσι, σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου, ισχύει ο αναλογικός όρος. Στην υπασφάλιση, σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου, η αποζημίωση είναι ανάλογη με τη σχέση της ασφαλιστικής αξίας και του ασφαλιστικού ποσού-ασφαλιζόμενου κεφαλαίου.

 

Υπερασφάλιση

Υπερασφάλιση υπάρχει, όταν το καλυπτόμενο ασφαλιστικό ποσό ή ασφαλιζόμενο κεφάλαιο, είναι μεγαλύτερο από την ασφαλιστική αξία του πράγματος. Αυτό μπορεί να οφείλεται, είτε σε ακούσια υπερτίμηση της ασφαλιστικής αξίας του πράγματος, είτε σε εκούσια δόλια πρόθεση του λήπτη της ασφάλισης-ασφαλισμένου. Ανεξάρτητα του αν συμβαίνει το ένα ή το άλλο και τους λόγους στους οποίους οφείλεται, αντίκειται τόσο στην ασφαλιστική αρχή διαχείρισης κινδύνου, όσο και στην υφιστάμενη νομοθεσία.

 

Γραφείο διεθνούς ασφάλισης

Είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με έδρα την Αθήνα και τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Εμπορίου. Μέλη του είναι υποχρεωτικά και αυτοδίκαια όλες οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν στην Ελλάδα τον κλάδο Αυτοκινήτων. Βασική υποχρέωση όλων των μελών είναι η χορήγηση πιστοποιητικών διεθνούς ασφάλισης για την κάλυψη της αστικής ευθύνης από ατυχήματα που προκαλούνται στο εξωτερικό.


ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 9, ΣΥΝΤΑΓΜΑ
10557
210/3236562,3223324,3238654
www.mib-hellas.gr

 

Πράσινη κάρτα

Το σύστημα της Διεθνούς Κάρτας Ασφάλισης Αυτοκινήτων γνωστό και ως σύστημα Πρασίνων Καρτών, τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 1953. Το σύστημα αυτό αποσκοπεί στο να εξυπηρετήσει τους αυτοκινητιστές που ταξιδεύουν δια μέσου των συνόρων περισσοτέρων χωρών, καθώς επίσης και στην προστασία των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων από τους συγκεκριμένους αυτοκινητιστές στη συγκεκριμένη χώρα που ταξιδεύουν.

Οι βασικοί σκοποί του συστήματος είναι:

1) το θύμα ενός τροχαίου ατυχήματος δεν θα πρέπει να βρεθεί σε μειονεκτική θέση για τον λόγο ότι οι σωματικές βλάβες ή οι υλικές ζημίες που του προκλήθηκαν οφείλονται σε ένα αυτοκινητιστή που επισκέπτεται τη χώρα του και όχι σ' ένα αυτοκινητιστή που είναι μόνιμος κάτοικος και

2) οι αυτοκινητιστές που κυκλοφορούν έξω από τα σύνορά τους δεν θα πρέπει να εμποδίζονται στα σύνορα του κάθε κράτους που διασχίζουν, για λόγους που σχετίζονται με την ασφαλιστική τους κάλυψη.

Το σύστημα Πρασίνων Καρτών στηρίζεται κατ αρχήν στην υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης των οχημάτων και στην ίδρυση Οργανισμών με το όνομα Γραφεία Διεθνούς Ασφάλισης, αναγνωρισμένων από την Κυβέρνηση του κάθε κράτους που μετέχει στο Σύστημα και τα οποία εκδίδουν διεθνή πιστοποιητικά ασφάλισης για την κάλυψη αποζημιώσεων από σωματικές βλάβες ή ζημιές που προκύπτουν από την κυκλοφορία των αυτοκινήτων σε άλλο κράτος. Τα Γραφεία Διεθνούς Ασφάλισης συνάπτουν μεταξύ τους Συμβάσεις οι οποίες ρυθμίζουν την εφαρμογή του συστήματος πρασίνων καρτών.

Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος με αλλοδαπό όχημα θα πρέπει να γνωρίζετε τα εξής :
-Καλέστε την Τροχαία για να καταγράψει το ατύχημα.
-Φροντίστε να σημειώσετε σωστά τον αριθμό κυκλοφορίας του αλλοδαπού οχήματος και την χώρα προέλευσής του.
-Σημειώστε οπωσδήποτε την μάρκα και τον τύπο του αλλοδαπού αυτοκινήτου.
-Ζητήστε από τον αλλοδαπό οδηγό την πράσινη κάρτα του ή το ασφαλιστήριο συμβόλαιό του. Αν υπάρχει δυνατότητα να φωτοτυπήσετε την πράσινη κάρτα ή το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή κόψτε το αντίγραφο της πράσινης κάρτας ή της συνοριακής ασφάλισης. Αν αυτό δεν είναι δυνατό αντιγράψτε λεπτομερώς τις παραγράφους 3 ,4, 5 και 8 της πράσινης κάρτας ή της Συνοριακής ασφάλισης. Σε περίπτωση ύπαρξης ασφαλιστηρίου συμβολαίου, αντιγράψτε το όνομα της αλλοδαπής ασφαλιστικής εταιρίας , αριθμό συμβολαίου και ημερομηνίες ισχύος.
-Ζητήστε από τον αλλοδαπό οδηγό να συμπληρώσετε την φιλική δήλωση ατυχήματος. Είναι πολύ πιθανόν να διαθέτει και εκείνος μία παρόμοια στην δική του γλώσσα. Παρότι δεν μπορείτε να ζητήσετε από την εταιρία σας να αναλάβει την πληρωμή της ζημίας, η φιλική δήλωση θα σας βοηθήσει στον διακανονισμό του ατυχήματος.
-Επικοινωνήστε το ταχύτερο με το Γραφείο Πρασίνων Καρτών της χώρας του ατυχήματος . Τα στοιχεία των Γραφείων Πρασίνων Καρτών βρίσκονται στο πίσω μέρος της Πράσινης Κάρτας.

 

Μεσίτης Ασφαλίσεων

Μεσίτης ασφαλίσεων είναι το πρόσωπο που έχει, ως αποκλειστικό έργο, τη δια λογαριασμό του ασφαλιζομένου αναζήτηση των πλέον επωφελών προϋποθέσεων ασφαλιστικής καλύψεως, των κινδύνων έναντι των οποίων ο τελευταίος επιθυμεί να τύχει ασφαλιστικής προστασίας.

 

Συντονιστής Ασφαλιστικών Συμβούλων

Συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που για λογαριασμό μιας ασφαλιστικής επιχειρήσεως, διαμεσολαβεί, έναντι προμήθειας, στην σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων, διαμέσου μιας ομάδας Ασφαλιστικών Συμβούλων, τους οποίους στρατολογεί, επιλέγει, εκπαιδεύει, κατευθύνει και συντονίζει.

 

Ασφαλιστικός Πράκτορας

Ασφαλιστικός Πράκτορας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει ως αποκλειστικό έργο την ανάληψη, απ΄ ευθείας ή μέσω άλλων διαμεσολαβούντων (Ασφαλιστικών Συμβούλων), ασφαλιστικών εργασιών, για λογαριασμό μιας ή περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων, με τις οποίες έχει συνάψει σύμβαση ασφαλιστικής πρακτορεύσεως και από τις οποίες αμείβεται με προμήθεια.
Ο Ασφαλιστικός Πράκτορας παρουσιάζει προτείνει, προπαρασκευάζει, προσυπογράφει ή συνάπτει ο ίδιος ή μέσω συνεργατών του, τις ασφαλιστικές συμβάσεις των πελατών του, με τις επιχειρήσεις που συνεργάζεται.

 

Ασφαλιστικός Σύμβουλος

Ασφαλιστικός Σύμβουλος είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο συνεργάζεται, με σύμβαση έργου, με Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις, Ασφαλιστικούς πράκτορες, Μεσίτες ή Συντονιστές Ασφαλιστικών Συμβούλων, στους οποίους τοποθετεί τις εργασίες των πελατών του με αντίστοιχες ασφαλιστικές συμβάσεις.
Αντικείμενο της δραστηριότητας του Ασφαλιστικού Συμβούλου είναι η μελέτη της ασφαλιστικής αγοράς καθώς και η μελέτη και ανάλυση των ασφαλιστικών αναγκών των υποψήφιων πελατών του, προκειμένου να παρουσιάσει και να προτείνει, κάθε φορά τις ποιο ενδεδειγμένες ασφαλιστικές λύσεις στους πελάτες του.

 

Ασφαλιστικός Υπάλληλος

Υπάλληλος ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων ασφαλιστικής πρακτόρευσης ή εταιριών μεσιτείας ασφαλίσεων μπορούν να ασκούν διαμεσολάβηση στη σύναψη ασφαλίσεων για λογαριασμό των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονται ή άλλων συνδεδεμένων με αυτές, μετά από έγκριση του εργοδότη τους.
Η σχέση του ασφαλιστικού υπαλλήλου με τις προαναφερόμενες επιχειρήσεις, για λογαριασμό των οποίων διαμεσολαβεί κατά τα ανωτέρω, είναι σύμβαση έργου και ανεξάρτητη από τη σύμβαση εργασίας.

Pin It
1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

Κωνσταντίνος Βάλβης

asfalistikos simvoulos kostas valvis

Είμαι στη διάθεση σας για το οποιοδήποτε ασφαλιστικό σας θέμα. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε προσωπικά μαζί μου για να σας βρώ την κατάλληλη ασφαλιστική λύση!

Ασφαλιστικός Σύμβουλος
Υπεύθυνος Πωλήσεων COSMOLIFE
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2168003800