Γραφεία επιχειρήσεων

Πού απευθύνεται το πρόγραμμα

Απευθύνεται σε Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών μικρότερο από 10
εκατομμύρια ευρώ.
Πάνω από 30 επαγγελματικές κατηγορίες επιχειρήσεων μπορούν να χρησιμοποιήσουν το
συγκεκριμένο πρόγραμμα για την ασφάλισή των γραφείων τους.

Κορμός προγράμματος
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα λειτουργεί παρέχοντας πολυεπίπεδη ασφαλιστική προστασία
με την οποία καλύπτονται τα ακόλουθα :

Βασικός Κορμός

•Περιουσιακά Στοιχεία – Κατά παντός Κινδύνου

o Κτίρια, Βελτιώσεις, Κρύσταλλα

o Ηλ. Εξοπλισμός

o Λοιπά περιεχόμενα

• Χρήματα (ταμείο, χρηματοκιβώτιο, μεταφορές χρημάτων)

• Αστικές Ευθύνες προς Τρίτους – Υψηλά όρια κάλυψης

o Λειτουργίας χώρων (Γενική Αστική Ευθύνη)

o Προς υπαλλήλους (Αστική Ευθύνη Εργοδότη)

o Προς Εργαζομένους/προμηθευτές  (Αστική Ευθύνη ∆ιεύθυνσης και Στελεχών)

• ∆ιακοπή Εργασιών/Απώλεια Κερδών

• Συμπληρωματικά Έξοδα (μετά από Ζημία)

Προσωπικό Ατύχημα (για τον επιχειρηματία)

Προαιρετικές Επεκτάσεις

• Κάλυψη Σεισμού για τα περιουσιακά στοιχεία – προαιρετική επέκταση

• Προσωπικό Ατύχημα (για εργαζομένους) – προαιρετική επέκταση

Πλεονεκτήματα

Τα κυριότερα ακόλουθα: πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου προγράμματος συνοψίζονται στα

• Κάλυψη Περιουσίας – Κατά παντός Κινδύνου, η ευρύτερη δυνατή κάλυψη για
τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης

• Ευρύτητα παρεχόμενων καλύψεων – οι καλύψεις που περιέχονται στο
πρόγραμμα εξασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή προστασία της επιχείρησης σε περιπτώσεις ζημιών

•Λειτουργία του προγράμματος σε περιπτώσεις ζημιών – Ουσιαστική προστασία – Oι καλύψεις/τμήματα ασφάλισης σε περίπτωση ζημίας
λειτουργούν συμπληρωματικά και προσθετικά ανεξάρτητα από το συνολικό
ασφαλιζόμενο κεφάλαιο του τμήματος ασφάλισης περιουσίας

• Ένα συμβόλαιο για το σύνολο των βασικών ασφαλιστικών αναγκών της επιχείρησης

• Ευνοϊκή τιμολόγηση – Χαμηλό κόστος ασφάλισης – Οι τιμολογήσεις των σύγχρονων προγραμμάτων είναι παραμετρικές και επιτρέπουν την χρήση
εκπτώσεων με αποτέλεσμα το αναλογικό ασφάλιστρο να μειώνεται όσο
προστίθενται καλύψεις στο ασφαλιστήριο προς όφελος του ασφαλιζόμενου

• Ευελιξία στις μεταβολές των ασφαλιστικών αναγκών. Μεταβολές των
αξιών/ορίων ασφάλισης εξυπηρετούνται εύκολα και γρήγορα στο ίδιο ασφαλιστήριο.

Περιγραφή Προγράμματος Ασφάλισης
Το πρόγραμμα ασφάλισης Γραφείων Επιχειρήσεων είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε
να απαντά στις βασικές ανησυχίες/ερωτήματα κάθε επαγγελματία του χώρου και να
παρέχει ολοκληρωμένες καλύψεις για όλες τις ακόλουθες κατηγορίες:

1 Περιουσιακά Στοιχεία Επιχείρησης

1.1 Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου (Με προαιρετική την κάλυψη του Σεισμού) για :

• το Κτίριο και τις Βελτιώσεις Κτιρίου

• τον Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό

• και το Λοιπό περιεχόμενο.

ο καινούργιος (μη μεταχειρισμένος) ηλεκτρονικός εξοπλισμός της επιχείρησης που
έχει αποκτηθεί τα τελευταία 3 χρόνια, εφόσον ασφαλιστεί, σε περίπτωση ζημίας θα
καλύπτεται χωρίς παλαιότητα.

ο μηχανολογικός εξοπλισμός της επιχείρησης, εφόσον ασφαλιστεί θα καλύπτεται
από ζημίες που προέρχονται από τυχαία εξωτερική αιτία.
η κάλυψη θα περιλαμβάνει τις πινακίδες και τις φωτεινές επιγραφές που είναι
σταθερά προσδεμένες στο κτίριο.

ο εξοπλισμός και τα εμπορεύματα που μόλις αποκτήθηκαν (Νεοαποκτηθείσα
Περιουσία) ως το 10% των κεφαλαίων που έχουν ήδη δηλωθεί, θα καλύπτεται
άμεσα εφόσον δηλωθεί στην Εταιρία εντός 30 ημέρων από την αγορά του, με την
είσπραξη αναλογικών ασφαλίστρων.
οι διαδοχικές ζημίες από φυσικά φαινόμενα που διαρκούν ως 72 ώρες θα
θεωρούνται μία ζημία.

1.2 Ασφάλιση Χρημάτων & Χρηματοκιβωτίου

o Καταστροφή ή παράνομη αφαίρεση, χρημάτων και επιταγών, μέσα από τις
εγκαταστάσεις της επιχείρησης ή/και μέσα από τις εγκαταστάσεις
οποιασδήποτε Τράπεζας.

o ∆ιάρρηξη Χρηματοκιβωτίου.

o Παραβίαση ή παράνομη αφαίρεση κλειδωμένου συρταριού ή ταμειακής
μηχανής.

o Καταστροφή ή παράνομη αφαίρεση, Χρημάτων & Επιταγών κατά την
μεταφορά τους στην Τράπεζα από στέλεχος/υπάλληλο της επιχείρησης ή
εταιρία μεταφοράς χρημάτων.

o Ασφάλιση για σωματικές βλάβες - τραυματισμό σε στελέχη/υπαλλήλους ως
άμεσο αποτέλεσμα ληστείας ενώ μεταφέρουν χρήματα της επιχείρησης, για
το σύνολο των ιατρικών εξόδων.

1.3 Ασφάλιση Απώλειας Κλειδιών
Απώλεια κλειδιών/αντικατάσταση κλειδαριών

2 Ασφαλίσεις Ευθυνών

2.1 Γενική Αστική Ευθύνη

Από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων της Επιχείρησης προς Τρίτους

o Η κάλυψη συμπεριλαμβάνει και Αστική Ευθύνη από: Φωτιά, Έκρηξη,
Βραχυκύκλωμα, ∆ιαρροή Σωληνώσεων, Λειτουργία και Συντήρηση Φωτεινών
Επιγραφών και Πινακίδων, Χρήση Ανελκυστήρων.

o Επίσης θα περιλαμβάνεται Αστική Ευθύνη από εργασίες φορτοεκφόρτωσης
εμπορευμάτων εξαιρουμένων των ζημιών στα ίδια τα εμπορεύματα και τα
μεταφορικά μέσα.

o Η κάλυψη θα περιλαμβάνει συντήρησης και επισκευών. ακόμα και Αστική Ευθύνη από εργασίες

2.2 Εργοδοτική Αστική Ευθύνη Προς τους εργαζόμενους στην Επιχείρηση

2.3 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης ∆ιεύθυνσης και Στελεχών (D&O)
∆ίνεται σε επιχειρήσεις των οποίων η νομική μορφή θα είναι Α.Ε. ή Ε.Ε., ή Ο.Ε., ή Ε.Π.Ε. και αφορά σε έξοδα απόκρουσης απαιτήσεων

3 Συμπληρωματικά Έξοδα

Το πρόγραμμα ασφάλισης Γραφείων Επιχειρήσεων προβλέπει κάλυψη για τις
ακόλουθες κατηγορίες εξόδων:
Αποκομιδής Συντριμμάτων – Κατεδάφισης Επαγγελματικής Μετεγκατάστασης

Αρχιτεκτόνων – Μηχανικών Περιορισμού Ζημιάς ∆ημοσίων Αρχών Πυρόσβεσης Καθαρισμού - Εκκαθάρισης Εδάφους Φύλαξης Εγκαταστάσεων

4 Ασφάλιση ∆ιακοπής Εργασιών

Η βασική έκδοση του προγράμματος ασφάλισης Γραφείων Επιχειρήσεων
περιλαμβάνει ασφάλιση ∆ιακοπής Εργασιών σε επιδοματική μορφή.
Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα η κάλυψη τα επεκταθεί για συγκεκριμένο κεφάλαιο
Παγίων Εξόδων ή/και Καθαρών Κερδών σύμφωνα με τα επίσημα οικονομικά
στοιχεία της επιχείρησης σας.

5 Κεφάλαιο Προσωπικού Ατυχήματος

Το πρόγραμμα ασφάλισης Γραφείων Επιχειρήσεων προβλέπει κεφάλαιο κάλυψης για
τους διοικούντες την επιχείρηση για τις περιπτώσεις απώλειας ζωής/μόνιμης
ανικανότητας για την αντιμετώπιση των ανοικτών υποχρεώσεων στις δύσκολες
αυτές περιπτώσεις.

6 Ασφάλιση Εγγράφων & Αρχείων

Καλύπτονται τα έξοδα για την αποκατάσταση εγγράφων και φυσικών ή
ηλεκτρονικών αρχείων που έπαθαν ζημία από καλυπτόμενο κίνδυνο.
Η κάλυψη αφορά το κόστος του φυσικού ή/και ηλεκτρονικού μέσου καθώς και
τις εργατοώρες που θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση/επανακαταχώρηση
των πληροφοριών και όχι την αξία της καταγεγραμμένης ή αποθηκευμένης
πληροφορίας ή αρχείου ή την επακόλουθη ζημία που μπορεί να γεννηθεί από
την απώλειά του ή την απώλεια χρήσης του.

Προαιρετικές Καλύψεις

7 Κεφάλαιο Προσωπικού Ατυχήματος Εργαζομένων
Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος για κάθε εργαζόμενο συνεπεία ατυχήματος στον εργασιακό Χώρο :

• Σε περιπτώσεις Θανάτου ή Μόνιμης Ολικής/Μερικής Ανικανότητας.

• Ασφάλιση Ιατροφαρμακευτικών Εξόδων.

Pin It
1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

Κωνσταντίνος Βάλβης

asfalistikos simvoulos kostas valvis

Είμαι στη διάθεση σας για το οποιοδήποτε ασφαλιστικό σας θέμα. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε προσωπικά μαζί μου για να σας βρώ την κατάλληλη ασφαλιστική λύση!

Ασφαλιστικός Σύμβουλος
Υπεύθυνος Πωλήσεων COSMOLIFE
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2168003800