Ασφάλεια γενικής αστικής ευθύνης

Α. Αντικείμενο ή Εκταση κάλυψης

Η ασφάλιση κατά κινδύνων αστικής ευθύνης έναντι τρίτων καλύπτει τις οικονομικές υποχρεώσεις του ασφαλιζομένου στην περίπτωση που, λόγω κάποιας πράξης ή παράλειψής του, προξενήσει ακούσια σωματική βλάβη (τραυματισμό ή θάνατο) και/ ή υλική ζημιά (ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία) σε τρίτους.

Οπως όλες οι ασφαλίσεις έτσι και η ασφάλιση αστικής ευθύνης βασίζεται στην πρόταση για ασφάλιση, το δε ασφαλιστήριο έχει τους Γενικούς και Ειδικούς Ορους του, με τους οποίους η ασφαλιστική εταιρία διατυπώνει τις προϋποθέσεις ασφάλισης του συγκεκριμένου κινδύνου. Οι Γενικοί Οροι της Γενικής Αστικής Ευθύνης βασίζονται στους Κανόνες Δικαίου (Αστικό Κώδικα, Εμπορικό Νόμο κλπ), αλλά κατά τα άλλα καθορίζονται ελεύθερα μεταξύ της Ασφαλιστικής Εταιρίας και του Ασφαλιζόμενου, στα πλαίσια πάντοτε του ανταγωνισμού και των συναλλακτικών ηθών.

Σε καμμία περίπτωση δεν καλύπτονται βλάβες ή ζημίες που προκλήθηκαν εκουσίως ή είναι αναπόφευκτες, καθώς και η Ποινική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου.

 

 

Β. Βασικές Εννοιες

Σε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης συναντάμε τους εξής όρους:

 

  • ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ: είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο ασφαλίζεται για την Αστική του Ευθύνη έναντι τρίτων που απορρέει από το επάγγελμά, του, την ιδιότητα ή τη δραστηριότητά του, η οποία και δηλώνεται σαφώς κατά τη σύναψη της ασφάλισης και αποτελεί τη βάση του ασφαλιστηρίου.

Η κάλυψη του ασφαλιστηρίου παρέχεται μόνον σε σχέση με το επάγγελμα, την ιδιότητα ή τη

δραστηριότητα που δηλώνεται.

 

  • ΤΡΙΤΟΙ: είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα απέναντι στα οποία ο ασφαλιζόμενος, σε περίπτωση αστικής ευθύνης του θα έχει την υποχρέωση να καταβάλλει αποζημίωση.

Ολα τα ασφαλιστήρια αστικής ευθύνης δεν θεωρούν τρίτους: τον ίδιο τον ασφαλιζόμενο, τα μέλη

της οικογενείας του, τα πρόσωπα που βρίσκονται σε σχέση εργασίας, εργολαβίας, υπεργολαβίας

μίσθωσης έργου ή έχουν εταιρική σχέση με τον ασφαλιζόμενο.

 

  • ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ: είναι οι βλάβες του σώματος ή της υγείας ή ο θάνατος προσώπου ή προσώπων, που θα είναι αποτέλεσμα ατυχήματος για το οποίο θα ευθύνεται ο ασφαλιζόμενος.

Ως ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΑΤΥΧΗΜΑ voείται κάθε ατύχημα ή σειρά ατυχημάτωv πoυ πρoέρχovται από

έvα συγκεκριμέvo γεγovός και o παθώv είvαι έvα άτoμo.

Ως ΟΜΑΔIΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ voείται κάθε ατύχημα ή σειρά ατυχημάτωv πoυ πρoέρχovται από έvα

συγκεκριμέvo γεγovός και oι παθόvτες εξ αυτώv είvαι περισσότερoι τoυ εvός.

  • ΥΛIΚΕΣ ΖΗΜIΕΣ vooύvται oι ζημιές σε πράγματα ή ζώα αvήκovτα σε τρίτoυς, oι oπoίoι ζημιώθηκαv από ατύχημα ή σειρά ατυχημάτωv πoυ πρoέρχovται από έvα συγκεκριμέvo γεγovός.

 

  • ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ: είναι τα χρηματικά ποσά που ο ασφαλιζόμενος θα υποχρεωθεί να καταβάλει, σε περίπτωση αστικής ευθύνης του, στο δικαιούχο.

α) Σε περίπτωση σωματικών βλαβών:

Ολα τα ποσά που ο παθών κατέβαλε για την αποκατάσταση των σωματικών βλαβών του (νοσήλεια,

αμοιβές ιατρών, φάρμακα κλπ) καθώς και το εισόδημα που έχασε λόγω της ανικανότητός του να

εργασθεί εξαιτίας των σωματικών βλαβών που υπέστη.

Στην περίπτωση αυτή η αποζημίωση περιλαμβάνει και το ποσόν που πιθανόν δικαιούται ο παθών ως

χρηματική αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης, εάν οι σωματικές βλάβες έχουν ως αποτέλεσμα μόνιμη

αναπηρία ή δυσμορφία. Αν οι σωματικές βλάβες εξαιτίας ατυχήματος για το οποίο ευθύνεται ο

ασφαλιζόμενος προξενήσουν τελικά το θάνατο του παθόντος, εκτός από τα ποσά που αυτός πιθανόν

κατέβαλε για νοσηλεία, αμοιβές ιατρών κλπ πριν πεθάνει, καταβάλλονται και τα έξοδα κηδείας και

όλα τα έξοδα συντήρησης στα πρόσωπα που έχουν οικονομική εξάρτηση από τον παθόντα.

Ολες βέβαια οι αποζημιώσεις, σύμφωνα με τα ανωτέρω, καταβάλλονται μέχρι του ποσού που έχει

συμφωνηθεί μεταξύ της ασφαλιστικής εταιρίας και του ασφαλιζομένου ως όριο κάλυψης σωματικών

βλαβών.

β) Σε περίπτωση υλικών ζημιών:

Ολα τα ποσά που κατέβαλλε ο ζημιωθείς για την επαναφορά του ζημιωθέντος αντικειμένου στην κατάσταση που ήταν αμέσως πριν από τη ζημιά ή την αντικατάστασή του με άλλο όμοιο αντικείμενο.

 

  • ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ : Είναι το ανώτατο όριο αποζημιώσεων που θα καταβάλλει η ασφαλιστική εταιρία κατά την ασφαλιστική περίοδο, ανεξαρτήτως του αριθμού ζημιών που θα έχουν συμβεί.

 

  • ΑΠΑΛΛΑΓΗ: Είναι το χρηματικό ποσόν που συμφωνείται ότι σε περίπτωση ζημιάς θα βαρύνει αποκλειστικά τον ασφαλιζόμενο και ισχύει συνήθως μόνον για τις υλικές ζημιές.

 

  • ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ: Οι βασικές εξαιρέσεις αστικής ευθύνης αναφέρονται στο άρθρο 2 των Γενικών Ορων Αστικής ευθύνης, οι οποίοι επισυνάπτονται στο παρόν.

Pin It
1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

Κωνσταντίνος Βάλβης

asfalistikos simvoulos kostas valvis

Είμαι στη διάθεση σας για το οποιοδήποτε ασφαλιστικό σας θέμα. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε προσωπικά μαζί μου για να σας βρώ την κατάλληλη ασφαλιστική λύση!

Ασφαλιστικός Σύμβουλος
Υπεύθυνος Πωλήσεων COSMOLIFE
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2168003800