Σταθμοί ανεφοδιασμού καυσίμων - Βενζινάδικα

Πού απευθύνεται το πρόγραμμα

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται ως Σταθμοί Ανεφοδιασμού Καυσίμων, είτε αποκλειστικά ως Βενζινάδικα είτε ως Βενζινάδικα με παροχή υπηρεσιών Πλυντηρίων ή/και Λιπαντηρίων ή/και Mini Markets που μπορεί να λειτουργούν είτε ως αντιπρόσωποι εταιρειών πετρελαιοειδών είτε ως ανεξάρτητοι διανομείς καυσίμων.

Κορμός προγράμματος

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα λειτουργεί παρέχοντας πολυεπίπεδη ασφαλιστική προστασία με την οποία καλύπτονται τα ακόλουθα :
Βασικός Κορμός

Περιουσιακά Στοιχεία – Κατά παντός Κινδύνου

o Κτίρια, Βελτιώσεις, Κρύσταλλα
o Μηχανήματα, Ηλ. Εξοπλισμός
o Εμπορεύματα
o Λοιπά περιεχόμενα
• Περιουσία σε υπαίθριο περιβάλλοντα χώρο
• Χρήματα (ταμείο, χρηματοκιβώτιο, μεταφορές χρημάτων)
• Αστικές Ευθύνες προς Τρίτους – Υψηλά όρια κάλυψης
o Λειτουργίας χώρων (Γενική Αστική Ευθύνη)
o Προς υπαλλήλους (Αστική Ευθύνη Εργοδότη)
o Από τα προϊόντα (Αστική Ευθύνη Προϊόντος)
o Προς Εργαζομένους/προμηθευτές  (Αστική Ευθύνη ∆ιεύθυνσης και Στελεχών)
• ∆ιακοπής Εργασιών/Απώλειας Κερδών
• Συμπληρωματικά Έξοδα (μετά από Ζημία)
• Προσωπικού Ατυχήματος (για τον επιχειρηματία)

 

Προαιρετικές Επεκτάσεις


• Κάλυψη Σεισμού για τα περιουσιακά στοιχεία – προαιρετική επέκταση
• Προσωπικό Ατύχημα (για εργαζομένους) – προαιρετική επέκταση

 

Πλεονεκτήματα

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου προγράμματος συνοψίζονται στα ακόλουθα:

• Κάλυψη Περιουσίας – Κατά παντός Κινδύνου, η ευρύτερη δυνατή κάλυψη για τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης

• Ευρύτητα παρεχόμενων καλύψεων – οι καλύψεις που περιέχονται στο πρόγραμμα εξασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή προστασία της επιχείρησης σε περιπτώσεις ζημιών

• Λειτουργία του προγράμματος σε περιπτώσεις ζημιών – Ουσιαστική προστασία – Oι καλύψεις/τμήματα ασφάλισης σε περίπτωση ζημίας λειτουργούν συμπληρωματικά και προσθετικά ανεξάρτητα από το συνολικό ασφαλιζόμενο κεφάλαιο του τμήματος ασφάλισης περιουσίας

• Ένα συμβόλαιο για το σύνολο των βασικών ασφαλιστικών αναγκών της επιχείρησης

•Ευνοϊκή τιμολόγηση – Χαμηλό κόστος ασφάλισης – Οι τιμολογήσεις των σύγχρονων προγραμμάτων είναι παραμετρικές και επιτρέπουν την χρήση εκπτώσεων με αποτέλεσμα το αναλογικό ασφάλιστρο να μειώνεται όσο προστίθενται καλύψεις στο ασφαλιστήριο προς όφελος του ασφαλιζόμενου

• Ευελιξία στις μεταβολές των ασφαλιστικών αναγκών. Μεταβολές των αξιών/ορίων ασφάλισης εξυπηρετούνται εύκολα και γρήγορα στο ίδιο ασφαλιστήριο.

 

 

Περιγραφή Προγράμματος Ασφάλισης

Το πρόγραμμα ασφάλισης Επιχειρήσεων Εστίασης & Λιανικής Πώλησης Τροφίμων Ποτών, είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να απαντά στις βασικές ανησυχίες/ερωτήματα κάθε επαγγελματία και να παρέχει ολοκληρωμένες καλύψεις για όλες τις ακόλουθες κατηγορίες:


1 Περιουσιακά Στοιχεία Επιχείρησης

1.1 Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου (Με προαιρετική την κάλυψη του Σεισμού) για :

• το Κτίριο και τις Βελτιώσεις Κτιρίου

• τον Μηχανολογικό και τον Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό

• τα Εμπορεύματα

• και το Λοιπό περιεχόμενο

Ο καινούργιος (μη μεταχειρισμένος) ηλεκτρονικός εξοπλισμός της επιχείρησης που έχει αποκτηθεί τα τελευταία 3 χρόνια, εφόσον ασφαλιστεί, σε περίπτωση ζημίας θα καλύπτεται χωρίς παλαιότητα

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός της επιχείρησης, εφόσον ασφαλιστεί, θα καλύπτεται από κάθε ζημία από τυχαία εξωτερική αιτία η κάλυψη θα περιλαμβάνει τις πινακίδες και τις φωτεινές επιγραφές που είναι σταθερά προσδεμένες στο κτίριο

Ο εξοπλισμός και τα εμπορεύματα που μόλις αποκτήθηκαν (Νεοαποκτηθείσα Περιουσία) ως το 10% των κεφαλαίων που έχουν ήδη δηλωθεί, θα καλύπτεται
άμεσα εφόσον δηλωθεί στην Εταιρία εντός 30 ημέρων από την αγορά του, με την είσπραξη αναλογικών ασφαλίστρων οι διαδοχικές ζημίες από φυσικά φαινόμενα που διαρκούν ως 72 ώρες θα θεωρούνται μία ζημία.


1.3 Ασφάλιση Χρημάτων και Χρηματοκιβωτίου

o Καταστροφή ή παράνομη αφαίρεση, χρημάτων και επιταγών, μέσα από τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης ή/και μέσα από τις εγκαταστάσεις οποιασδήποτε Τράπεζας.

o ∆ιάρρηξη Χρηματοκιβωτίου.

o Παραβίαση ή παράνομη αφαίρεση κλειδωμένου συρταριού ή ταμειακήςμηχανής.

o Καταστροφή ή παράνομη αφαίρεση, Χρημάτων και Επιταγών κατά τη μεταφορά τους στην Τράπεζα από στέλεχος/υπάλληλο της επιχείρησης ή εταιρία μεταφοράς χρημάτων.

o Ασφάλιση για σωματικές βλάβες - τραυματισμό σε στελέχη/υπαλλήλους ωςάμεσο αποτέλεσμα ληστείας ενώ μεταφέρουν χρήματα της επιχείρησης, για
το σύνολο των ιατρικών εξόδων.

o Ζημιές από την αποδοχή πλαστών ή πλαστογραφημένων χαρτονομισμάτων.

 

2 Ασφαλίσεις Ευθυνών

2.1 Γενική Αστική Ευθύνη

Από τη λειτουργία της Επιχείρησης προς Τρίτους
o Η κάλυψη συμπεριλαμβάνειΑστική Ευθύνη από: Φωτιά, Έκρηξη, Βραχυκύκλωμα, ∆ιαρροή Σωληνώσεων, Λειτουργία και Συντήρηση Φωτεινών Επιγραφών & Πινακίδων, Χρήση Ανελκυστήρων.

o Επίσης θα περιλαμβάνεται Αστική Ευθύνη από εργασίες φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων εξαιρουμένων των ζημιών στα ίδια τα εμπορεύματα και τα
μεταφορικά μέσα.

o Η κάλυψη θα περιλαμβάνει ακόμα και Αστική Ευθύνη από εργασίες συντήρησης και επισκευών στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.

Επίσης θα συμπεριλαμβάνονται :

o Η Αστική Ευθύνη για υλικές ζημιές σε αυτοκίνητα Τρίτων/Πελατών από τη λειτουργία και χρήση πλυντηρίου.

o Καθώς και η Αστική Ευθύνη για υλικές ζημιές περιουσιακά στοιχεία τρίτων/πελατών από την εργασία παράδοσης καυσίμων σε χώρους τρίτων/πελατών.

2.2 Εργοδοτική Αστική Ευθύνη
Προς τους εργαζόμενους στην Επιχείρηση

2.3 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης ∆ιεύθυνσης και Στελεχών (D&O)
∆ίνεται σε επιχειρήσεις των οποίων η νομική μορφή θα είναι Α.Ε. ή Ε.Ε., ή Ο.Ε., ή Ε.Π.Ε. και αφορά σε έξοδα απόκρουσης απαιτήσεων.

3 Συμπληρωματικά Έξοδα

Το πρόγραμμα ασφάλισης σταθμών ανεφοδιασμού καυσίμων προβλέπει κάλυψη για τις ακόλουθες κατηγορίες εξόδων:
Αποκομιδής Συντριμμάτων – Κατεδάφισης Επαγγελματικής Μετεγκατάστασης
Αρχιτεκτόνων – Μηχανικών Περιορισμού Ζημιάς
∆ημοσίων Αρχών Πυρόσβεσης
Καθαρισμού - Εκκαθάρισης Εδάφους Φύλαξης Εγκαταστάσεων

4 Ασφάλιση ∆ιακοπής Εργασιών

Η βασική έκδοση του προγράμματος ασφάλισης Επιχειρήσεων Εστίασης και Λιανικής Πώλησης Τροφίμων ή/και Ποτών περιλαμβάνει ασφάλιση ∆ιακοπής Εργασιών σε επιδοματική μορφή.
Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα η κάλυψη τα επεκταθεί για συγκεκριμένο κεφάλαιο Παγίων Εξόδων ή/και Καθαρών Κερδών σύμφωνα με τα επίσημα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης σας.

5 Κεφάλαιο Προσωπικού Ατυχήματος

Το πρόγραμμα ασφάλισης Επιχειρήσεων Εστίασης και Λιανικής Πώλησης Τροφίμων ή/και Ποτών προβλέπει κεφάλαιο κάλυψης για τους διοικούντες την επιχείρηση για τις περιπτώσεις απώλειας ζωής/μόνιμης ανικανότητας για την αντιμετώπιση των ανοικτών υποχρεώσεων στις δύσκολες αυτές περιπτώσεις.


6 Κεφάλαιο Προσωπικού Ατυχήματος Εργαζομένων

Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος για κάθε εργαζόμενο :
• Σε περιπτώσεις Θανάτου ή Μόνιμης Ολικής/Μερικής Ανικανότητας.
• Ασφάλιση Ιατροφαρμακευτικών Εξόδων.

Pin It
1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Κωνσταντίνος Βάλβης

asfalistikos simvoulos kostas valvis

Είμαι στη διάθεση σας για το οποιοδήποτε ασφαλιστικό σας θέμα. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε προσωπικά μαζί μου για να σας βρώ την κατάλληλη ασφαλιστική λύση!

Ασφαλιστικός Σύμβουλος
Υπεύθυνος Πωλήσεων COSMOLIFE
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2168003800