Βιβλιάριο υγείας ΙΚΑ

Κάθε ασφαλισμένος (άμεσα ασφαλισμένος, συνταξιούχος γήρατος, αναπηρίας και θανάτου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ασφαλισμένος άλλων ασφαλιστικών ταμείων που καλύπτεται από το Ι.Κ.Α. - ΕΤΑΜ για παροχές σε είδος) δικαιούται ατομικό βιβλιάριο υγείας, εφόσον συγκεντρώνει τα δικαιολογητικά που ζητά το ΙΚΑ. Το ατομικό βιβλιάριο υγείας είναι η ασφαλιστική ταυτότητα για παροχές σε είδος και σε χρήμα του άμεσα ασφαλισμένου, όμως υπάρχει και το οικογενειακό βιβλιάριο που εκδίδεται για τα μέλη της οικογένειάς του.

Για την έκδοση του ατομικού βιβλιαρίου υγείας απαιτείται από 01/03/09 η πραγματοποίηση 60 τουλάχιστον ημερών ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέσα στον προηγούμενο χρόνο ή στο τελευταίο 15μηνο. Οι προϋποθέσεις αυτές θα αυξάνονται ανά δέκα (10) κατ' έτος και μέχρι 100 ημέρες εργασίας το 2013.(πχ. για το 2012 απαιτούνται 90 ημέρες ασφάλισης-ένσημα). Όταν ο υπολογισμός γίνεται με το 15μηνο δεν υπολογίζονται οι τρεις τελευταίοι μήνες.


Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση ατομικού βιβλιάριου ασθενείας (για άμεσα ασφαλισμένους) είναι:

 1. Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης ή Βεβαίωση Εργοδότη που ελέγχει την έδρα ή απογεγραμμένο στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ παράρτημα του εργοδότη, όπου φαίνονται οι ημέρες ασφάλισης (ώστε να αποδεικνύεται ότι έχουν συμπληρωθεί τα απαιτούμενα ένσημα) το προηγούμενο έτος ή 15μηνο.
 2. Φωτογραφία ταυτότητας
 3. Αστυνομική ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο (διαβατήριο κλπ).
 4. Αποδεικτικό κατοικίας ασφαλισμένου (Λογαριασμός ΔΕΚΟ, εκκαθαριστικό εφορίας κ.λπ).
 5. Βεβαίωση διαγραφής από άλλο φορέα ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν είναι ασφαλισμένος σε άλλο Ταμείο.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση οικογενειακού βιβλιάριου ασθενείας (για προστατευόμενα μέλη-τέκνα άμεσα ασφαλισμένων) είναι:

 1. Θεωρημένο ατομικό βιβλιάριο πατέρα (για ασφάλεια τέκνου από τον πατέρα)
 2. Θεωρημένο ατομικό βιβλιάριο μητέρας (για ασφάλεια τέκνου από τη μητέρα) και υπεύθυνη δήλωση του πατέρα ότι αποδέχεται να ασφαλιστεί το τέκνο από τη μητέρα. Αν ο πατέρας δεν είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ, χρειάζεται και βεβαίωση διαγραφής από τον φορέα ασφάλισης του πατέρα.
 3. Ταυτότητα
 4. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης.
 5. Φωτογραφία.
 6. Για άνεργα τέκνα άνω των 18 ετών υπεύθυνη δήλωση, με δυνατότητα κάλυψης μέχρι την ηλικία των 24 ετών.
  Για τέκνα άνω των 24 ετών που είναι άνεργα και σπουδάζουν, βεβαίωση σπουδών από τη σχολή που φοιτούν, με δυνατότητα κάλυψης μέχρι της ηλικίας των 26 ετών.
  Για τέκνα που είναι άνεργα και έληξαν οι σπουδές τους, το πτυχίο, με δυνατότητα κάλυψης για δύο χρόνια μετά τη λήξη των σπουδών και όχι πέραν του 26ου έτους της ηλικίας τους.
 7. Αν το τέκνο δεν μπορεί να εργαστεί για λόγους υγείας χρειάζεται απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής.
 8. Φορολογική δήλωση άμεσα ασφαλισμένου, εκκαθαριστικό και λογαριασμό ΔΕΚΟ για την απόδειξη συγκατοίκησης και συντήρησης των προστατευόμενων μελών.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση οικογενειακού βιβλιάριου ασθενείας (για προστατευόμενα μέλη-συζύγους άμεσα ασφαλισμένων) είναι:

 1. Θεωρημένο ατομικό βιβλιάριο συζύγου
 2. Ταυτότητα
 3. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου ή Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 4. Φωτογραφία.
 5. Βεβαίωση διαγραφής από άλλο φορέα ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν είναι ασφαλισμένος σε άλλο Ταμείο.
 6. Φορολογική δήλωση, εκκαθαριστικό και λογαριασμό.

Το Σεπτέμβρη (και Δεκέμβριο προκειμένου να καλυφθούν και οι ασφαλισμένοι που συμπλήρωσαν τις προϋποθέσεις εντός του διαστήματος Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου) κάθε έτους εκδίδεται "ετικέτα ασφαλιστικής ικανότητας" η οποία αποστέλλεται προκειμένου να επικολληθεί στο βιβλιάριο υγείας για τους ασφαλισμένους που έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για την ανανέωση του.

Η ισχύς του βιβλιάριου υγείας για τους άμεσα ασφαλισμένους παρατείνεται για ένα χρόνο αν συνεχίζουν να πληρούνται οι ίδιες προϋποθέσεις που απαιτούνται για την έκδοση του ατομικού βιβλιάριου.

Τα βιβλιάρια υγείας των συνταξιούχων γήρατος, αναπηρίας αόριστης διάρκειας και των συζύγων τους άνω των (65) ετών θεωρούνται για αόριστο χρόνο, ενώ στα υπόλοιπα μέλη, καθώς και στους συζύγους κάτω των (65) χρόνων, η θεώρηση γίνεται κάθε χρόνο.

Τα βιβλιάρια υγείας των συνταξιούχων αναπηρίας ορισμένου χρόνου θεωρούνται για ορισμένο χρόνο, ενώ στα μέλη οικογένειάς τους κάθε χρόνο.

Τα βιβλιάρια υγείας των συνταξιούχων θεωρούνται για ορισμένο χρόνο. Για τους συνταξιούχους θανάτου μέχρι (65) χρόνων η θεώρηση γίνεται κάθε χρόνο, για τους άνω των 65 ετών για αόριστο χρόνο.

Τα βιβλιάρια υγείας των στρατευθέντων ασφαλισμένων και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς τους ισχύουν όλο το χρόνο της στράτευσης και μέχρι έξι μήνες από την απόλυσή τους.

 

Ειδικά τα πρόσωπα που ασφαλίζονται με εργόσημο για τη θεώρηση του βιβλιαρίου ασθένειας τους πρέπει να απευθύνονται στο Τμήμα Εσόδων του Υποκαταστήματος του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. του τόπου κατοικίας τους, να λαμβάνουν υπηρεσιακό σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται ημέρες ασφάλισης που προκύπτουν από τα εξαργυρωμένα εργόσημα.

Η ισχύς των βιβλιαρίων υγείας των ανέργων οι οποίοι κατά το ημερολογιακό έτος 2011 είχαν επιδοτηθεί από τον ΟΑΕΔ με τακτική επιδότηση για τουλάχιστον 90 ημέρες τους θα είναι από 1/3/2012 έως 28/2/2013.

Επίσης δεν απαιτείται η θεώρηση του οικογενειακού βιβλιαρίου υγείας για τα προστατευόμενα μέλη οικογένειας, εφόσον αυτά είναι σύζυγοι ή τέκνα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους μέσα στο ασφαλιστικό έτος 2012.

Δεν απαιτείται η προσέλευση των δικαιούχων στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Μητρώου του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ για τη θεώρηση του ατομικού βιβλιαρίου υγείας, καθώς από τις 10 Φεβρουαρίου ξεκίνησε η αποστολή των αυτοκόλλητων ετικετών στη διεύθυνση κατοικίας τους. Μέχρι την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας όμως σύμφωνα με εγκύκλιο του ΙΚΑ:

 1. Παρατείνεται έως 30/04/2012 η ισχύς των μέχρι 29-02-2012 θεωρημένων βιβλιαρίων ασθενείας και
 2. Παρατείνεται έως 30/04/2012 η ισχύς των βιβλιαρίων ασθενείας των ανέργων από 29 έως 55 ετών, που έληγαν από 31-12-2011 μέχρι 29-02-2012.

Παρατείνεται για δύο μήνες, μέχρι τις 30 Απριλίου, η ισχύς όλων των ασφαλιστικών βιβλιαρίων ασθενείας του ΙΚΑ, τα οποία έληξαν στις 29 Φεβρουαρίου. Έτσι μέχρι τις 30/4 οι κάτοχοι των ατομικών και οικογενειακών βιβλιαρίων ασθενείας θα μπορούν να τα χρησιμοποιούν χωρίς τη σχετική θεώρηση την οποία, βεβαίως, θα πρέπει να την αποκτήσουν διαφορετικά από την 1η Μαΐου δε θα μπορούν να εξυπηρετηθούν για γιατρούς και φάρμακα.

Pin It
1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Κωνσταντίνος Βάλβης

asfalistikos simvoulos kostas valvis

Είμαι στη διάθεση σας για το οποιοδήποτε ασφαλιστικό σας θέμα. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε προσωπικά μαζί μου για να σας βρώ την κατάλληλη ασφαλιστική λύση!

Ασφαλιστικός Σύμβουλος
Υπεύθυνος Πωλήσεων COSMOLIFE
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2168003800