Αστική ευθύνη δημόσιων κατασκευαστικών έργων

Ασφαλιζόμενος:

Τεχνικές εταιρίες, εργολάβοι/υπεργολάβοι δημοσίων έργων

Τρίτοι:

Οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο δεν θα έχει καμία σχέση με το εκτελούμενο έργο και κατά περίπτωση και ο κύριος του έργου

Καλύψεις:

Ατυχήματα (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές, περιλαμβανομένης και της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης/ψυχικής οδύνης) πoυ θα προκληθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του ασφαλιζόμενου έργου για τα οποία θα ευθύνεται ο ασφαλιζόμενος και/ή οι προστηθέντες του και θα υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση.

Επιπλέον καλύψεις:

Εργοδοτική αστική ευθύνη του ασφαλισμένου για σωματικές βλάβες/θάνατο του

εργατοτεχνικού προσωπικού που τυχόν θα προκύψει από εργατικό ατύχημα.

Εξαιρέσεις:

  • Ατυχήματα σε ανασφάλιστους εργαζόμενους (για τους οποίους δεν έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες εισφορές στο ταμείο ασφάλισής του) (δεν καλύπτονται)
  • Ζημιές από τη χρήση μηχανημάτων έργου (σκαπτικών, γερανών κλπ) (καλύπτονται με επασφάλιστρο)
  • Ζημιές σε εγκαταστάσεις Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (καλύπτονται με επασφάλιστρο)
  • Χρηματική αποζημίωση στο εργατοτεχνικό προσωπικό λόγω ηθικής βλάβης / ψυχικής οδύνης (μπορεί να καλυφθεί με το σχετικό πρόγραμμα κάλυψης)
  • Αποθετικές ζημιές / διαφυγόντα κέρδη /ποινικές ή άλλες ρήτρες (δεν καλύπτονται)

Προϋποθέσεις κάλυψης:

Επαρκής σήμανση του έργου,σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, ορατή καθ’όλη την έκταση του έργου

 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Οι κάτωθι πρόσθετες καλύψεις (Α & Β) μπορούν να δοθούν, εφόσον ζητηθούν και αναφέρονται στην αίτηση ασφάλισης, ως επεκτάσεις στη βασική ασφάλιση, με την είσπραξη του σχετικού επασφαλίστρου.

Α. Καλύψεις για ζημιές σε εγκαταστάσεις Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ)

Εφόσον ζητηθεί, στις ανωτέρω καλύψεις μπορεί, με είσπραξη επασφαλίστρου, να προστεθεί και η κάλυψη των υλικών ζημιών που τυχόν θα προξενηθούν σε εγκαταστάσεις Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΔΕΗ,ΟΤΕ, εγκαταστάσεις ύδρευσης, φυσικού αερίου κλπ) από τις εργασίες κατασκευής του ασφαλιζομένου έργου/οικοδομής.

Β. Αστική Ευθύνη Εργοδότη με Κάλυψη Χρηματικής Ικανοποίησης Λόγω Ηθικής Βλάβης / Ψυχικής Οδύνης

Pin It
1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Κωνσταντίνος Βάλβης

asfalistikos simvoulos kostas valvis

Είμαι στη διάθεση σας για το οποιοδήποτε ασφαλιστικό σας θέμα. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε προσωπικά μαζί μου για να σας βρώ την κατάλληλη ασφαλιστική λύση!

Ασφαλιστικός Σύμβουλος
Υπεύθυνος Πωλήσεων COSMOLIFE
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2168003800