ΙΚΑ

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 

Δικαιούχοι Περίθαλψης Υπηρεσιών Υγείας

Ως δικαιούχοι περίθαλψης υπηρεσιών υγείας από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θεωρούνται όσοι παρέχουν εξαρτημένη εργασία ανεξάρτητα από την ιδιότητα του εργοδότη (άμεσα ασφαλισμένοι), καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους (έμμεσα ασφαλισμένοι), οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και τα εξαρτημένα εξ'αυτών μέλη (έμμεσα ασφαλισμένοι) και κατά περίπτωση οι ασφαλισμένοι ή συνταξιούχοι άλλων ταμείων (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ κλπ).

Με την υποχρεωτική ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ο κάθε ασφαλισμένος αποκτά άμεσα δικαιώματα, όπως η Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η Νοσοκομειακή περίθαλψη, διάφορα επιδόματα και φυσικά σύνταξη μετά τη συμπλήρωση των νομίμων χρόνων υποχρεωτικής απασχόλησής του. Παράλληλα, είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει εισφορές στο Ίδρυμα, το ποσοστό των οποίων εξαρτάται από την κατηγορία στην οποία ανήκει. Οι υπηρεσίες που του παρέχονται είναι δωρεάν, εκτός από την φαρμακευτική περίθαλψη, όπου οι ασφαλισμένοι συμμετέχουν στο κόστος, αν και σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν κατηγορίες ασφαλισμένων όπου εξαιρούνται αυτής της επιπρόσθετης δαπάνης.

Επίδομα Κυοφορίας-Λοχείας

Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ επιδοτεί τις άμεσα ασφ/νες για 56 ημέρες πριν το τοκετό και 63 ημέρες μετά τον τοκετό.

Για να τύχουν αυτών των επιδομάτων πρέπει να έχουν συμπληρώσει 200 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση τα δύο προηγούμενα χρόνια από την πιθανή ή την πραγματική ημέρα τοκετού και να μην εργάζονται κατά τον χρόνο της επιδότησης.

Δικαιολογητικά:

 • Ασφαλιστικά βιβλιάρια των δύο τελευταίων ετών ή βεβαίωση εργοδότη επικυρωμένη από το Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το οποίο ελέγχει τον εργοδότη.


 • Βιβλιάριο υγείας (ατομικό, οικογενειακό)


 • Βεβαίωση του γυναικολόγου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την πιθανή ημέρα τοκετού


 • Δήλωση από τον εργοδότη ότι σταμάτησε να εργάζεται - Δήλωση δική της για την ημέρα διακοπής (χορηγείται έντυπο από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)


 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού (μετά τον τοκετό για το επίδομα λοχείας)Επίσης με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.2676/99, προβλέπεται ότι πρόσωπα που ασφαλίστηκαν διαδοχικά σε περισσότερους από έναν φορείς ή κλάδους ασθένειας αρμοδιότητας Γ.Γ.Κ.Α που χορηγούν επιδόματα μητρότητας δικαιούνται των επιδομάτων αυτών από του φορέα στην ασφάλιση του οποίου επήλθε ο ασφαλιστικός κίνδυνος, εφόσον η άμεσα ασφ/νη έχει συμπληρώσει τις απαιτούμενες από την νομοθεσία του τελευταίου φορέα προϋποθέσεις, με συνυπολογισμό του χρόνου ασφάλισης και των άλλων φορέων.

Τα επιδόματα μητρότητας καταβάλλονται εξολοκλήρου από τον Οργανισμό στην ασφάλιση του οποίου επήλθε ο τοκετός, σύμφωνα με την νομοθεσία του, χωρίς τη συμμετοχή των άλλων φορέων στη δαπάνη επιδότησης.

Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν μόνο για τους οργανισμούς που χορηγούν επιδόματα μητρότητας, όπως το ΤΑΙΣΥΤ, ΤΑΤΤΑ, Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων, ΤΑΠΕΤΕ και κατά συνέπεια, δεν μπορούν να υπολογιστούν ημέρες που πραγματοποιήθηκαν στο κλάδο ασθένειας Ασφαλιστικών Ταμείων που δεν χορηγούν επιδόματα μητρότητας, όπως π.χ. το ΤΕΒΕ.

Απαραίτητο δικαιολογητικό εκτός των άλλων, είναι και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον προηγούμενο φορέα όπου θα αναφέρονται:
α) ο χρόνος ασφάλισης ανά μήνα και έτος, στον κλάδο ασθένειας του φορέα, καθώς και οι ακαθάριστες αποδοχές για το χρόνο αυτό,
β) ότι καταβάλλει επιδόματα μητρότητας και
γ) ότι δεν έχουν καταβληθεί επιδόματα μητρότητας.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
 • Η χορήγηση Σύνταξης αποτελεί τον πυρήνα της κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας που παρέχεται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην πλειονότητα των μισθωτών της χώρας. Για το λόγο αυτό, η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών συντάξεων, συμπεριλήφθηκε στους στρατηγικούς στόχους της Διοίκησης. Τα προβλήματα και οι δυσλειτουργίες των υπηρεσιών συντάξεων, εντοπίζονται κυρίως στην καθυστέρηση έκδοσης των συνταξιοδοτικών αποφάσεων.
  Η καθυστέρηση αυτή διαπιστώθηκε ότι οφείλεται κυρίως στις διαδικασίες συγκέντρωσης (ανακεφαλαίωσης) του χρόνου ασφάλισης, για τους εξής κυρίως λόγους:

  • Από το έτος 1934 έως 2001 δεν είχε τηρηθεί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ενιαίος Λογαριασμός Ασφαλισμένου με αξιόπιστα και ασφαλή στοιχεία για το σύνολο του ασφαλιστικού βίου (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή), δεδομένου ότι εφαρμόσθηκαν αποσπασματικά και παράλληλα διάφορα συστήματα ασφάλισης με ανάλογη ποικιλία στον τρόπο απεικόνισης του χρόνου ασφάλισης. Το γεγονός αυτό, δημιουργεί στις υπηρεσίες ανακεφαλαίωσης πρόσθετες δυσκολίες και καθυστερήσεις στην άντληση των πληροφοριών από πλήθος διαφορετικών πηγών.

  • Από 1/1/2002 και εφεξής με την εφαρμογή του νέου συστήματος ασφάλισης μέσω Α.Π.Δ. και την εγκατάσταση του ΟΠΣ-ΙΚΑ, τηρείται ενιαίος Λογαριασμός Ασφαλισμένου με αξιόπιστα και ασφαλή στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή. Το ΟΠΣ-ΙΚΑ θα συμβάλλει καθοριστικά στην ελαχιστοποίηση του χρόνου απονομής συντάξεων, όταν καταστεί η μόνη πηγή άντλησης του χρόνου ασφάλισης ΙΚΑ για την απονομή της σύνταξης.

  • Στις περιπτώσεις της διαδοχικής ασφάλισης των εργαζομένων, σε περισσότερα Ταμεία, εφαρμόζονται πρόσθετες χρονοβόρες διαδικασίες επικοινωνίας μεταξύ των Ταμείων για την συγκέντρωση του χρόνου ασφάλισης.


 • Η έγκαιρη διάγνωση των ανωτέρω προβλημάτων οδήγησε στον σχεδιασμό και υλοποίηση της ειδικής κεντρικής υπηρεσίας Ανακεφαλαίωσης Ημερών Ασφάλισης (Κ.Αν.), παράλληλα με την εγκατάσταση του ΟΠΣ-ΙΚΑ, με στόχο την μείωση του χρόνου ανακεφαλαίωσης.

 • Το Λογισμικό Συντάξεων ΟΠΣ-ΙΚΑ, αποτελείται από τρεις ενότητες:

  • Workflow (καταγράφεται η πορεία της συνταξιοδοτικής υπόθεσης από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της απόφασης).
  • Ανακεφαλαίωση
  • Απονομή Σύνταξης

  Το ως άνω Λογισμικό έχει εγκατασταθεί σε παραγωγική Λειτουργία σε 35 Υποκαταστήματα Απονομής Συντάξεων (επί συνόλου 35 Υποκαταστημάτων) και στην Διεύθυνση Συντάξεων Προσωπικού-ΝΠΔΔ.

 • Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχει εγκαταστήσει ένα Εργαλείο σχετικό με την Θεμελίωση και Υπολογισμό Βασικού Ποσού Σύνταξης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑΜ, ευέλικτο και φιλικό για την εξυπηρέτηση του Πολίτη.
Απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση σύνταξης γήρατος
 1. Έντυπη αίτηση του ασφ/νου (χορηγείται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).
 2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του ασφαλισμένου ή πρωτότυπο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας προς επικύρωση. Για τους αλλοδαπούς διαβατήριο.
 3. Όλα τα ασφαλιστικά βιβλιάρια του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
 4. Δηλώσεις του εργοδότη σχετικά με την απασχόληση του ασφ/νου (σχετικά έντυπα χορηγούνται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).
 5. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας.
 6. Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου ή πιστοποιητικού γάμου από τη Μητρόπολη, εφόσον ο/η σύζυγος δεν εργάζεται και δεν συνταξιοδοτείται. *
 7. Απόσπασμα ή ληξιαρχική πράξη γέννησης ή φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας για τα παιδιά που είναι μέχρι 18 ετών *. Για τα παιδιά που είναι μέχρι 24 ετών απαιτείται επιπλέον πιστοποιητικό σπουδών, εφόσον σπουδάζουν σε ΙΕΚ, ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό). *
 8. Εάν ο/η σύζυγος συνταξιοδοτείται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και παίρνει προσαύξηση για παιδιά, απόφαση συνταξιοδότησης ή πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα πληρωμής συντάξεων. *
 9. Εάν κατά την τελευταία 10ετία ο ασφ/νος έχει επιδοτηθεί λόγω ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, απαιτείται η προσκόμιση σχετικής απόφασης του ΟΑΕΔ.
 10. Εάν ο ασφ/νος συνταξιοδοτείται από άλλο Ταμείο, απόφαση συνταξιοδότησης ή αποκόμματος επιταγής της άλλης σύνταξης. *
 11. Εάν ο ασφ/νος έχει απασχοληθεί ως οδηγός ή ως εκπαιδευτής οδηγών αυτοκινήτων, απαιτείται η κατάθεση του επαγγελματικού διπλώματος οδήγησης.
 12. Εάν ο ασφ/νος επιθυμεί την αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής θητείας, πιστοποιητικό τύπου Α. Στην περίπτωση που ο χρόνος στρατιωτικής θητείας έχει ήδη αναγνωριστεί, σχετική απόφαση αναγνώρισης. *
 13. Εάν η αίτηση συνταξιοδότησης υποβληθεί από εκπρόσωπο του ασφ/νου, απαιτείται η προσκόμιση επικυρωμένης φωτοτυπίας εξουσιοδότησης ή πληρεξουσίου.

* μπορεί να αναζητηθεί και αυτεπάγγελτα από τις αρμόδιες υπηρεσίες, εάν δεν προσκομιστεί από τον ασφαλισμένο.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε απευθείας στην πηγή http://www.ika.gr/gr/home.cfm

Pin It
1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Κωνσταντίνος Βάλβης

asfalistikos simvoulos kostas valvis

Είμαι στη διάθεση σας για το οποιοδήποτε ασφαλιστικό σας θέμα. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε προσωπικά μαζί μου για να σας βρώ την κατάλληλη ασφαλιστική λύση!

Ασφαλιστικός Σύμβουλος
Υπεύθυνος Πωλήσεων COSMOLIFE
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2168003800